bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Sprawy do załatwienia w Urzędzie Marszałkowskim

Rolnictwo

      1. Szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele
      2. Przedsiębiorcy podejmujący i wykonujący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej          oraz polowania za granicą
      3. Zezwolenie na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownyc
      4. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie skupu maku i/lub konopii włóknistych

 

 Ochrona środowiska

 1. Opłata produktowa oraz sprawozdawczość w zakresie opakowań
 2. Zbiorcze zestawienie danych o odpadach
 3. Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami
 4. Zatwierdzanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów
 5. Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na wydobywanie odpadów
 6. Decyzja na zamknięcie składowiska
 7. Pozwolenie na wytwarzanie dodpadów
 8. Utrata statusu odpadów
 9. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny
 10. Prowadzenie obiektu unieszkodliwiania idpadów wydobywczych
 11. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 12. Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
 13. Zezwolenia na zbieranie odpadów zakaźnych
 14. Zmiana klasyfikacji odpadów odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne
 15. Zatwierdzenie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi
 16. Baterie i akumulatory
 17. Pojazdy wycofane z eksploatacji
 18. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 19. Opłaty za korzystanie ze środowiska
 20. Ulgi w opłatach za korzystanie ze środowiska
 21. Zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za korzystanie ze środowiska
 22. Sprawozdania OŚ-4p i OŚ-4g
 23. Wydawanie decyzji na usuwanie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy w miastach na prawach powiatu
 24. Azbest
 25. Informacja na temat sprawozdań o odpadach komunalnych
 26. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
 27. Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
 28. Zezwolenie na zbieranie odpadów

 Geologia

Geodezja

 1. Rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania map, materiałów fogrametrycznych i teledetekcyjnych
 2. Dotacje ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji
 3. Udzielanie ulg w spłacie należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji
 4. Zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zdrowie

 1. Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
 2. Prowadzenie pracowni psychologicznej w zakresie psychologii transportu
 3. Wpis do ewidencji uprawnionych psychologów
 4. Wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy

Turystyka, sport

 1. Zaszeregowanie obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów oraz nadanie kategorii
 2. Rejestr organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych
 3. Nadawanie uprawnień przewodnika górskiego
 4. Wydawanie upoważnień do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich
 5. Nadanie Odznaki Honorowej "Za Zasługi dla Turystyki"
 6. Wyróżnienia, nagrody indywidualne i zbiorowe za wybitne osiągnięcia w rozwoju kultury fizycznej i sportu
 7. Ochrona Danych Osobowych

 

Inne biuletyny