bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Opłaty za korzystanie ze środowiska

INFORMACJA PODSTAWOWA:

Z DNIEM 11 WRZEŚNIA 2013 R. SPRAWY ZWIĄZANE Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA PROWADZONE SĄ W  DEPARTAMENCIE OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEG0 W RZESZOWIE, 35-010 RZESZÓW, ALEJE ŁUKASZA CIEPLIŃSKIEGO 4, IV PIĘTRO.

UWAGA: ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU PRZEDKŁADANIA WYKAZÓW, W PRZYPADKU GDY ROCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY
NIE PRZEKRACZA 100 ZŁ. ZA KAŻDY RODZAJ KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

W związku ze zmianą art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672, z późn. zm.), wprowadzoną art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r,. poz. 2255) od 1 stycznia 2017 r. podmioty korzystające ze środowiska nie przedkładają wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł. Powyższe zwolnienie wykazów i informacji dotyczy roku 2016, ale nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

 

UWAGA! ZMIANA RACHUNKU REDYSTRYBUCYJNEGO

Rachunek Redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
od dnia 21 marca  2016 r. rachunek prowadzony jest w Banku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA) w Rzeszowie
nr rachunku:

94 1020 4391 0000 6802 0159 0900

 

ZMIANA SYSTEMU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Z PÓŁROCZNEGO NA ROCZNY

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (DZ.U. z 2012 roku, poz. 1342) wprowadziła ważne zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska tj. z dniem 1 stycznia 2013 r. została dokonana zmiana systemu opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na roczny. W związku z powyższym: 

 • ostatnim okresem rozliczania się podmiotu korzystającego ze środowiska w starym systemie półrocznym jest II  półroczne 2012 r. (gdzie obowiązek złożenia wykazu i uiszczenia wynikającej z niego opłaty upłynął z dniem 31 stycznia 2013 r.) 

 • pierwszym okresem rozliczania się podmiotu korzystającego ze środowiska w nowym systemie rocznym, jest  rok 2013 r. (gdzie obowiązek złożenia wykazu i uiszczenia wynikającej z niego opłaty upływa z dniem 31 marca 2014 r.)

UWAGA

Zniesiony został również obowiązek przekazywania przez korzystających ze środowiska wykazów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska a także, w przypadku podmiotów składujących odpady wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Obowiązek ten został przeniesiony na marszałka województwa.

 

Wzory rocznych wykazów obowiązujące za okres korzystania ze środowiska od 2013 r. określa określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 luty 2014 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r., poz. 274) - pobierz

 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2017 r.  określa Obwieszczenie  Ministra Środowiska  z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Monitor Polski  z 25 lipca  2016 poz.718) – pobierz
   
 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2016 r.  określa Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 16 listopada 2015 poz.1875)pobierz
   
 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2015 r.  określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P. 2014 nr 0, poz.790) - pobierz
   
 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2014 r. określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (M.P. 2013 nr 0, poz. 729) - pobierz
   
 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2013 r. określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M.P. 2012, poz.766) -  pobierz

Wzory półrocznych wykazów obowiązujące za okres korzystania ze środowiska od 1 półrocza 2009 r. określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat ( Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 816 ) - pobierz

 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2012 r. określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września  2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 (M.P. 94, poz.958) -  pobierz
 •  
 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2011 r. określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M.P. 74, poz.945) -  pobierz
 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2010 r. określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 (M.P. 57, poz. 780) -  pobierz  
 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2009 określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 196, poz. 1217), rozporządzenie to określa również współczynniki różnicujące - pobierz

Wzory półrocznych wykazów obowiązujące w okresach korzystania ze środowiska od 2 półrocza 2007 r. do 2 półrocza 2008 r. włącznie - określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych - Dz.U. z 2005 r. Nr 252, poz. 2128 - pobierz

 • Stawki cenowe oplat za korzystanie ze środowiska w roku 2008: określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2005 r. Nr 260, poz. 2176) z dniem 1 stycznia 2008 r. zostało zmienione dwoma aktami prawnymi. Zmiany te wynikają z: 
  - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
  (Dz.U. z 2007r. Nr 106, poz. 723) – stawki za odpady pobierz
  oraz
  - obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 20 września 2007r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 (M.P. z 2007r. Nr 68, poz. 754)    – stawki pozostałe    pobierz
   Współczynniki różnicujące zawarte w rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2005 r. nie uległy zmianie          

Autor opracowania: Robert Gnatek - Kierownik Oddziału opłat za korzystanie ze środowiska w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - tel. 17 747 6345

WAŻNE!

W związku z wprowadzeniem nowego obowiązku w stosunku do podmiotów korzystających ze środowiska (ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.) informujemy, iż do końca lutego każdego roku ww. podmiot jest zobowiązany do sporządzenia raportu dot. emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza za poprzedni rok kalendarzowy i przesłania go do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Szczegóły na stronie https://krajowabaza.kobize.pl/

Informacje na stronie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami www.kobize.pl.