bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA OBRÓT HURTOWY NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI O ZAWARTOŚCI DO 18% ALKOHOLU

Podstawa prawna:

1) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137),
2) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz wzorów tych wniosków (Dz. U. poz. 739).

Opis sprawy/osoby zainteresowane:

Informacja jest skierowana do przedsiębiorców posiadających siedziby na terenie województwa podkarpackiego, zainteresowanych otrzymaniem zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, przy czym przez obrót hurtowy napojami alkoholowymi należy rozumieć zakup napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia.

Zezwolenia są wydawane oddzielnie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo i napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.

Zezwolenia są wydawane – na wniosek przedsiębiorcy zainteresowanego uzyskaniem zezwolenia na wybrany rodzaj napojów alkoholowych – w formie decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Zezwolenia są wydawane na czas oznaczony – nie dłuższy niż dwa lata.

Wymagane dokumenty:

  1. Wnioski:

1) wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem – formularz do pobrania,

2) wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa – formularz do pobrania.

  1. Załączniki:

1) umowa spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych,
3) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zm.), albo zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 tej ustawy,
4) zaświadczenie właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinia odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu,
5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,
6) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub zaświadczenie, że należności z tytułu składek o odroczonym terminie płatności lub rozłożone na raty są realizowane,
7) dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłaty:

1. Wysokość opłaty za wydanie zezwolenia:

Wysokość opłaty jest uzależniona od wartości sprzedaży napojów alkoholowych (kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) w roku poprzednim.

W przypadku przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł – opłata wynosi 4.000 zł.

W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł – opłata za wydanie zezwolenia wynosi 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł.

2. Wysokość innych opłat:

1) za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększającej liczbę tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach – opłata wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania,
2) za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach – opłata wynosi 200 zł,
3) za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu – opłata wynosi 1.000 zł,
4) za wydanie duplikatu zezwolenia – opłata wynosi 50 zł.

3. Termin i sposób wnoszenia opłat:

Opłaty są wnoszone przed wydaniem zezwolenia na rachunek organu wydającego zezwolenie, tj.:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Nr 38 1020 4391 0000 6302 0159 0116
w banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
z dopiskiem: opłata za wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi (doprecyzować rodzaj napojów alkoholowych) albo innym wskazującym przedmiot, w związku z którym wniesiono opłatę.

Sposób składania dokumentów:

1) korespondencyjnie pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

2) osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
Departament Organizacyjno-Prawny - Kancelaria ogólna
Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, parter
(w poniedziałek w godz. 7.30-18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30).

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w pokoju nr 334, tel. 17 747 68 46.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu załatwia się zgodnie z art. 35 i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, składane za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NA PODSTAWIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE OBROTU HURTOWEGO W KRAJU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI:
 
1) przekazywanie organowi zezwalającemu informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych, w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni – propozycja formularza do pobrania,
2) sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
3) prowadzenie obrotu hurtowego tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów,
4) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami,
5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych,
6) niezaleganie przez przedsiębiorcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych oraz wynikających z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
7) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu,
8) zgłaszanie marszałkowi województwa zmian stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorcy, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
9) przestrzeganie innych warunków określonych przepisami prawa.
 
Podmiot posiadający zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu ma obowiązek przekazywania deklaracji zapasów win do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (uprzednio: Prezesa Agencji Rynku Rolnego.) Informacja w tej sprawie: pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 września 2016 r., znak: RR.wa.075.1.2016.

KLAUZULA INFORMACYJNA (DOT. OSOBY FIZYCZNEJ - PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE I POSIADAJĄCEGO ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE W KRAJU OBROTU HURTOWEGO NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI O ZAWARTOŚCI DO 18% ALKOHOLU)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wydawania zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo, wydawania zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa, wydawania decyzji wprowadzających zmiany w zezwoleniach, wydawania zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu, wydawania duplikatów zezwoleń oraz w celu ich archiwizacji, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137), rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz wzorów tych wniosków (poz. 739)],
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą w szczególności:
- Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2018 r. poz. 1159 z późn. zm.),
- osoby zainteresowane uzyskaniem informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- właściwy bank prowadzący rachunek bankowy,
- operator pocztowy – w przypadku dokumentacji w formie papierowej,
- inne osoby upoważnione przez administratora danych osobowych,
- inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy kontroli, np. RIO, NIK,
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, w oparciu o przepisy prawa dotyczące archiwizacji; kryteria ustalania okresu: okres przechowywania wynika z instrukcji kancelaryjnej – zgodnie z kategorią archiwalną B-10),
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia,
9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

INFORMACJA O DANYCH PUBLICZNYCH –  DOTYCZY WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE W KRAJU OBROTU HURTOWEGO NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI O ZAWARTOŚCI DO 18% ALKOHOLU I INNYCH DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W TYCH SPRAWACH

Zasady udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).

Tryb wnioskowy:
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Termin:
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Forma:
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Autor opracowania:
Renata Midura, podinspektor.
Data wytworzenia informacji: 13.05.2005 r.

Wprowadził(a):
Renata Midura
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zatwierdził(a):
Tomasz Ciechanowski

Opublikowano: 19.03.2013 r.

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek-piwo-2018-11-27.doc)wniosek do 4,5%37 kB
Pobierz plik (wniosek-wino-2018-11-27.doc)wniosek 4,5%-18%36 kB
Pobierz plik (info_wielkosc_13_08_2013.doc)info - wielkość29 kB
Pobierz plik (wniosek_wyprzedaz_2015_05_19.doc)wyprzedaz32 kB
Pobierz plik (pismo-RR-wa-075-1-2016.pdf)pismo MRiRW1365 kB