http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Opłata produktowa (dot. opakowań, olejów, opon i smarów) oraz sprawozdawczość w zakresie opakowań

[OS] Bogusław Kielar

                   UWAGA: 

                                                     Od 1 stycznia 2020 roku roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami
                                                z nich powstającymi oraz o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami będzie można złożyć
                                                wyłącznie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza BDO za pośrednictwem indywidualnego
                                                konta utworzonego przez marszałka województwa przy dokonywaniu wpisu do Rejestru BDO,
                                                  
                                                     Od 1 stycznia 2020 roku korzystanie z BDO w pełnym zakresie (w tym składanie sprawozdań) będzie
                                                możliwe po zidentyfikowaniu podmiotu poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (profil zaufany),
                                                który należy założyć poprzez stronę internetową:  www.pz.gov.pl.
 

 

Karta informacyjna

Opłata produktowa (dot. opakowań, olejów, opon i smarów) oraz sprawozdawczość w zakresie opakowań

Opis sprawy/zadania

Przedsiębiorcy wprowadzający po raz pierwszy do obrotu na rynek krajowy produkty
w opakowaniach i/lub produkty (np. oleje, opony), organizacje odzysku opakowań są obowiązani do sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania oraz w przypadku niezapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów do wniesienia na rachunek Urzędu Marszałkowskiego należnej opłaty produktowej.

Sprawozdawczość w zakresie opakowań dotyczy przedsiębiorców wytwarzających opakowania, importerów i dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań (dot. opakowań niezawierających produktów), eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań (dot. opakowań zawierających produkty
 i opakowań niezawierających produktów).

Kogo dotyczy

Dotyczy:

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca:

 • wprowadzający opakowania,
 • eksportujący opakowania,
 • eksportujący produkty w opakowaniach,
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
 • wprowadzający produkty w opakowaniach
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty zaliczone do rodzaju produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w tym te z nich, które stanowią część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów

jest obowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Formularze do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań. rozporządzenie

1. Opłata produktowa za opakowania od 2014 roku

Od 1 stycznia 2014 roku mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1863 z póź. zm.)
, która zastępuje obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz wprowadza istotne zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r.
Nr 90, poz. 607 z późń. zm.) (za wyjątkiem art. 46-51, które obowiązują od 1 stycznia 
2016 r.).

2. Opłata produktowa za produkty (np. opony, oleje) od 2014 roku.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 z późn. zm.) uchyliła część przepisów (m.in. w zakresie opakowań ) oraz wprowadziła istotne zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późń. zm.).

3. Opłata produktowa za opakowania i/lub produkty za lata 2011 do 2013

Zapisy ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 2013 r., stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach z: tworzywa sztucznego, aluminium, stali, papieru i tektury, szkła gospodarczego (poza ampułkami), drewna lub/i produkty (np. opony, oleje).

4. Gospodarka opakowaniami

Sprawozdawczość w zakresie opakowań (dot. masy wytworzonych, przywiezionych
z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań) za lata 2011 do 2014
 dotyczy producentów opakowań, importerów i dokonujących ich wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań
i produktów w opakowaniach tj. sprawozdania OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3.

Od roku 2015 Sprawozdawczość z zakresu gospodarki opakowaniami sporządzana jest na w ramach rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach
i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i za rok 2016.

Dokumenty do pobrania

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z Dz.U.2018.150 t.j. z dnia 2018.01.18)

  Interpretacje Ministerstwa Środowiska ustawy o gospodarce opakowaniami
  i odpadami opakowaniowymi

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1932)

Sprawozdawczość:

Wzór rocznego sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach 
i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015, 2016 i 2017 został określony 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz.U. 2016 poz. 182),

(Wersja edytowalna dokumentu).

 Wzór rocznego sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach 
i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018 został określony w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2526).

(Wersja edytowalna dokumentu)

 

 Wzór Sprawozdania OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej obowiązujący z lata 2010-2014 w zakresie opakowań oraz w zakresie produktów (oleje, opony) od 2010 do chwili obecnej został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U z. Nr 259 poz. 1775)
,

(Wersja edytowalna dokumentu).

 

 Wzór sprawozdania OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3 obowiązujący do roku 2014 został określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. 
w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz. U. z 2005 r. nr 4 Poz. 30)
,

(Wersja edytowalna dokumentuOPAK1OPAK2OPAK3).

Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu w roku produkty w opakowaniach do 1 tony, któremu zgodnie z przepisami przysługuje pomoc de minimis za rok 2016 określona w art. 6 ust. 3 i art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi powinien oprócz rocznego sprawozdania przedłożyć marszałkowi województwa w terminie do 15 marca:

1) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciagu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis,

2) informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej: formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczanej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań tj.
4,5 zł/kg.

Warunkiem skorzystania z ww. pomocy jest przedłożenie w ustawowym terminie sprawozdawczym (do 15 marca) wszystkich wymaganych dokumentów, przy spełnieniu warunków dopuszczalności pomocy de minimis. Przedsiębiorcy, którzy tego nie uczynią rozliczają się na zasadach obowiązujących przedsiębiorców wprowadzających na rynek powyżej 1 Mg opakowań produktów.

Opłaty

Wyliczenie należnej opłaty produktowej:

Opłata produktowa za opakowania jest sumą opłat z tytułu:

 • niewykonania obowiązku odzysku odpadów opakowaniowych powstałych
  z opakowań wymienionych w poz. 1 w zał. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami odpadami opakowaniowymi (opakowania razem);
 • niewykonania obowiązku recyklingu w odniesieniu do sumy opakowań wymienionych w poz. 1 w zał. 1 ww. ustawy (opakowania razem);
 • niewykonania obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych
  z opakowań wymienionych w poz. 2-7 w zał. 1 ww. ustawy.

Wzory do obliczeń opłaty produktowej znajdują się w załączniku nr 2 do ww. ustawy

Opłatę produktową wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w terminie:

 • do 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy (za opakowania),
 • do 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy (za produkty),

(Opłatę produktową za lata 2011 do 2013 należało uiścić w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczyła).

UWAGA: Przez marszałka województwa rozumie się marszałka właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, a w przypadku gdy dany przedsiębiorca nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju – Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Opłaty należy wnosić na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego:

Rachunek Urzędu Marszałkowskiego, na który należy uiścić opłatę produktową za opakowania od roku 2014:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 
Nr 50 1020 4391 0000 6302 0159 0967
Rachunek Urzędu Marszałkowskiego, na który należy uiścić opłatę produktową za opakowania za rok 2013:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Nr 54 1020 4391 0000 6902 0159 0892
Rachunek Urzędu Marszałkowskiego, na który należy uiścić opłatę produktową za oleje i opony: 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 
Nr 54 1020 4391 0000 6902 0159 0892

Do ponoszenia opłat produktowych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa. Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wpłata powinna nastąpić.

Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki jak od zobowiązań podatkowych - art. 55 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613).

Nie wnosi się opłaty produktowej:

 • obliczonej dla produktów, jeżeli łączna wysokość opłaty produktowej wyliczonej
  w myśl art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym
  od 2014 r., nie przekracza 100 zł (od 2014 r. włącznie);
 • obliczonej dla opakowań i/lub produktów, jeżeli łączna wysokość opłaty produktowej wyliczonej w myśl art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. 
  o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z późn. zm.),
  w brzmieniu obowiązującym do 2013 r., nie przekracza 50 zł (za lata 2011-2013);

Brak obowiązku wniesienia opłaty produktowej nie zwalnia przedsiębiorcy ze składania sprawozdania o masie opakowań wprowadzonych wraz z produktami do obrotu za dany rok rozliczeniowy.

Kampanie edukacyjne:

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne.

W/w obowiązek może być według wyboru wprowadzającego produkty
w opakowaniach wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

Wprowadzający produkty w opakowaniach samodzielnie wykonując w/w obowiązek:

 • przeznacza w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne

lub

 • przekazuje w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa,

- łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu
w poprzednim roku kalendarzowym.

Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych następuje na koniec roku kalendarzowego.

Wprowadzający produkty w opakowaniach, który samodzielnie wykonuje w/w obowiązek, składa sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne w ramach rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Rachunek Urzędu Marszałkowskiego, na który należy uiścić opłatę na kampanie edukacyjne:

Powszechna Kasza Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Nr 25 1020 4391 0000 6902 0175 9224

UWAGA:

Opłatę na kampanie edukacyjne za lata zaległe (do 2017 r. włącznie) należy uiścić na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie:

Nr 71 1130 1062 0000 0109 9520 0003

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Środowiska
Oddział Gospodarki Odpadami
ul. Lubelska 4

numery telefonów:

Opakowania:
17 743 31 47   (powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, lubaczowski, leżajski, łańcucki, mielecki), pok. 221
17 743 31 46  (powiaty: leski, niżański, ropczycko sędziszowski, stalowowolski, sanocki, strzyżowski tarnobrzeski, rzeszowski, przeworski, przemyski), pok. 221
Produkty (oleje, opony, smary) :17 743 31 34,  pok. 210

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Zbiorcze, roczne sprawozdania należy przekazać na załączonych formularzach 
do 15 marca każdego roku za cały rok poprzedni.

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 150 z późn. zm.),

Art. 73 ust. 1 pkt   1 i 2 oraz art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U.2018.1932 t.j.).

Rozporządzenie Ministra z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz. U. z 2005 r. nr 4, poz. 30).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Forma i sposób załatwienia sprawy

W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, pomimo ciążącego obowiązku, nie wnieśli opłaty produktowej albo wnieśli opłatę niższą od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu, opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa powyżej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty produktowej.

Od w/w decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie

Uwagi i dodatkowe informacje

Podmiot, rozpoczynający działalność: 

 • z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 
  a) wprowadzający na terytorium kraju produkty,
  b) prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
  c) organizacje odzysku,
  d) dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych
  z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
 • z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami
  i odpadami opakowaniowymi - organizacje samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorcy:
  a) będący organizacjami odzysku opakowań,
  b) dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy:
       – odpadów opakowaniowych,
       – produktów w opakowaniach,
  c) eksportujący:
       – odpady opakowaniowe,
       – opakowania,
       – produkty w opakowaniach,
  d) prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
  e) wprowadzający opakowania,
  f) wprowadzający produkty w opakowaniach,

przed rozpoczęciem działalności w w/w zakresie jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Audyt zewnętrzny

Ustawa wprowadza od 1 stycznia 2016 r. obowiązek przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego, dokonywanego przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego. Obowiązek ten będzie dotyczył przedsiębiorców:

 • prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz dokumenty DPR 
  i posiadają zezwolenie na przetwarzanie, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 
  14 grudnia 2012 r. o odpadach, pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg,
 • eksportujących odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili 
  w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub dokumenty
  EDPO potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg.
  Audyt przeprowadza się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy.

Szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania audytu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR (Dz. U. z 2015 r. poz. 2264).

Wykaz akredytowanych weryfikatorów środowiskowych, o których mowa 
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 
25 listopada 2009 r. przeprowadzających audyt zewnętrzny w odniesieniu do art. 46 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi znajduje się na stronie:  
http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/weryfikatorzy-emas/.

Na terenie województwa podkarpackiego działają 2 organizacje odzysku opakowań:

EKO-ŚWIAT Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Brzezówce - 
39-102 Brzezówka 90A, tel. 14 64 66 740,

Konsorcjum Olejów Przepracowanych Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A.
w Jedliczu, ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze, tel: 13 43 84 106

Status

Wytworzyła:

Monika Maziarz

Data wytworzenia:

13.12.2018 r.

Opublikował:

Bogusław Kielar

Data opublikowania:

25-03-2019