bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Informacja na temat sprawozdań o odpadach komunalnych

UWAGA! W związku z tym, iż zmieniło się brzmienie artykułu 9t ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na podstawie którego wydano rozporządzenie MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ww. rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 stycznia 2018r.

Nie mniej jednak w związku, z tym iż zakres informacji objętych dotychczasowym sprawozdaniem nie zmienił się tutejszy urząd zaleca aby sprawozdania sporządzane przez:
1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

2. Podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.

4. Wójtów, burmistrzów, prezydentów miast sporządzane były na dotychczasowych wzorach.

Wzory ww. sprawozdań dostępne są pod adresem:

https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/sprawozdawczosc/wzory-sprawozdan-w-formacie-doc/