bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Zatwierdzanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów

Obowiązek uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dotyczy zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych, składowiskiem odpadów obojętnych oraz składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Zatwierdzanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów odbywa się w trybie decyzji administracyjnej, wydawanej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, na podstawie złożonego wniosku.

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów powinien spełniać wymagania określone w art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. i zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów;
2) informację o uzyskanym pozwoleniu na użytkowanie składowiska odpadów;
3) informację o proponowanej formie i wysokości zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 125 ustawy o odpadach.

Do czasu utworzenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów powinien także zawierać informacje o uzyskanym pozwoleniu zintegrowanym albo zezwoleniu na przetwarzanie odpadów.

Do wniosku należy dołączyć:
1) instrukcję prowadzenia składowiska odpadów;
2) dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której będzie zlokalizowane składowisko wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami, związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie obejmującym fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną;
3) kopię świadectwa stwierdzającego kwalifikacje kierownika składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów winna obejmować fazę eksploatacyjną oraz fazę poeksploatacyjną i zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów;
2) określenie typu składowiska odpadów;
3) określenie, czy na składowisku odpadów, którego dotyczy instrukcja, jeżeli jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zostały wydzielone części, na których mają być składowane określone rodzaje odpadów niebezpiecznych;
4) rodzaje odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku odpadów;
5) roczną i całkowitą masę odpadów dopuszczonych do składowania;
6) docelową rzędną (maksymalną wysokość składowania) i pojemność składowiska odpadów;
7) rodzaje odpadów, które mogą zostać użyte na tym składowisku odpadów, zamiast innych materiałów, w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej, oraz sposób ich użycia;
8) wyszczególnienie urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składowiska odpadów;
9) wyszczególnienie aparatury kontrolno-pomiarowej wraz ze schematem rozmieszczenia punktów pomiarowych;
10) określenie sposobu składowania poszczególnych rodzajów odpadów;
11) określenie rodzaju i grubości stosowanej warstwy izolacyjnej;
12) określenie godzin otwarcia składowiska odpadów;
13) określenie sposobu zabezpieczenia składowiska odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych;
14) określenie procedury przyjęcia odpadów na składowisko odpadów;
15) określenie sposobów i częstotliwości prowadzonych badań, o których mowa w art. 117 ustawy o odpadach;
16) określenie planu awaryjnego, w szczególności na wypadek wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji ze składowiska odpadów;
17) sposób technicznego zamknięcia składowiska odpadów i kierunek jego rekultywacji;
18) inne działania prowadzone na składowisku odpadów dotyczące prowadzenia i nadzoru nad składowiskiem odpadów w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania.

Wydobywanie odpadów ze składowiska odpadów posiadającego instrukcję prowadzenia składowiska odpadów odbywa się na zasadach ustalonych w tej instrukcji.

W przypadku wydobywania odpadów ze składowiska odpadów, instrukcja prowadzenia składowiska odpadów, zgodnie z art. 143 ust. 3 ustawy o odpadach, powinna dodatkowo określać:
1) rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do wydobycia;
2) techniczny sposób wydobywania odpadów;
3) sposób zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wydobywania odpadów na życie lub zdrowie ludzi oraz na środowisko;
4) opis oddziaływania planowanego wydobywania odpadów na środowisko;
5) opis technicznego zabezpieczenia miejsca po wydobyciu odpadów, a w przypadku zamkniętego składowiska odpadów lub jego części także opis działań rekultywacyjnych.

Do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 505,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa:
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Środowiska
Oddział Gospodarki Odpadami
ul. Lubelska 4
17 743 31 37   (powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, lubaczowski, leżajski, łańcucki, mielecki),                          pok. 222
17 743 31 38  (powiaty: leski, niżański, ropczycko sędziszowski, stalowowolski, sanocki, strzyżowski, tarnobrzeski, rzeszowski, przeworski, przemyski),                         pok. 222