bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Ewidencja informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (w tym azbestu i PCB).

Ewidencja informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (w tym azbestu i PCB).

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1450) w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi województwa do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, według stanu na dzień 31 grudnia.

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. żaden z ww. organów nie zgłosił Marszałkowi Województwa Podkarpackiego przypadku posiadania lub użytkowania na administrowanym terenie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (w tym PCB), innych niż azbest.

 

AZBEST

Zapis § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 ze zm.) zobowiązuje właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest do:

 • przeprowadzania kontroli stanu tych wyrobów w terminach wynikających
  z oceny stanu tych wyrobów;
 • sporządzenia w jednym egzemplarzu oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;
 • przechowywania oceny w dokumentach lub dołączeniu do książki obiektu budowlanego (jeżeli książka jest prowadzona na podst. art. 64 ust. 1 ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), do czasu sporządzenia kolejnej oceny lub unieszkodliwienia wyrobu zawierającego azbest.

Zgodnie z zapisem § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31):
Instalacje lub urządzenia zawierające azbest oczyszcza się przez usunięcie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę na bezazbestowe w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia
31 grudnia 2032 r.

 

Zapis § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku zobowiązuje wykorzystujących wyroby zawierające azbest do przedkładania corocznie do dnia 31 stycznia Informacji o wyrobach zawierających azbest (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do wymienionego rozporządzenia):

 • Przedsiębiorców, podmioty niebędące przedsiębiorcami prowadzące działalność na terenie Województwa Podkarpackiego – Marszałkowi Województwa Podkarpackiego;
 • Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami – odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest są bezpośrednio wprowadzane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta do bazy azbestowej pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl zgodnie z zapisem § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2003 roku.

Sankcje (dotyczy przedsiębiorców, podmiotów niebędących przedsiębiorcami, w tym osób fizycznych):

Zgodnie z art. 346 ustawy - Prawo ochrony środowiska: kto wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, czym narusza obowiązek wymieniony w art. 162 ust. 3 i 4, podlega karze grzywny.

Orzekanie w sprawach o czyny określone w ww. art. następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Budżet

EGZAMIN DLA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH BESKIDZKICH NA ROZSZERZENIE UPRAWNIEŃ

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o terminie egzaminu dla osób, które posiadają uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego na część Beskidów i chcą rozszerzyć swoje uprawnienia na cały obszar Beskidów:

 TERMIN EGZAMINU

• 18 września 2015 r. – część teoretyczna

• 19-20 września 2015 r. – część praktyczna

Osoby posiadające uprawnienia przewodnika górskiego dopuszcza się do egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień obejmujących dodatkowy obszar bez konieczności odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego.

Osoby zainteresowane proszone są o przedłożenie n/w dokumentów:

 • zgłoszenie do egzaminu 
 • kopia legitymacji przewodnika górskiego
 • dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 330 zł

Zgłoszenia pisemne przyjmowane są do 14 sierpnia 2015 r.

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście: Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4 (pok. 112A, I piętro) albo przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
al. Ł. Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów

Wszelkich informacji nt. planowanego egzaminu udziela Agnieszka Skrzat tel. 17 747 66 16.

Załączniki:
Pobierz plik (wzór zgłoszenia na egzamin.doc)ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN30 kB

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22 września 2014 r.

Komisarz Wyborczy w
Rzeszowie

         POSTANOWIENIE
         Komisarz Wyborczy w Rzeszowie
         z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Uchwała Nr XLVI/956/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, nadania im numerów, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych do Sejmiku Woje

 

UCHWAŁA NR XLVI/956/14

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

z dnia   26 maja 2014 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, nadania im numerów, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w poszczególnych okręgach

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) art. 421 § 1 w związku z art. 459 § 1 oraz art. 463 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) na wniosek Marszałka Województwa Podkarpackiego,

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XLVI/497/02 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, nadania im numerów, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego w poszczególnych okręgach, załącznik otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

 

§ 3

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

2.Po jednym egzemplarzu uchwały przesyła się każdej radzie powiatu na obszarze województwa podkarpackiego oraz Wojewodzie Podkarpackiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Rzeszowie.

§ 4

1.Od uchwały zainteresowanej radzie powiatu przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Rzeszowie w terminie 5 dni od daty jej otrzymania.

2.Od uchwały wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Rzeszowie w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Sejmiku

                                                                                                                   (-)

                                                                                                   Wojciech Buczak

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr   XLVI/956/14

Sejmiku Województwa

Podkarpackiego w Rzeszowie

z dnia 26 maja 2014 r.

Podział województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, nadanie im numerów, ustalenie ich granic oraz liczby radnych wybieranych do
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w poszczególnych okręgach

Nr okręgu   wyborczego

Granice okręgu

 

Liczba radnych w okręgu

 

1

m. Rzeszów, powiaty: leżajski, łańcucki,   rzeszowski

8

2

powiaty: dębicki, mielecki,   ropczycko-sędziszowski, strzyżowski

6

3

m. Tarnobrzeg, powiaty: kolbuszowski,   niżański, stalowowolski, tarnobrzeski

5

4

m. Przemyśl, powiaty: jarosławski,   lubaczowski, przemyski, przeworski

6

5

m. Krosno, powiaty: bieszczadzki,   brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki

8

        Przewodniczący Sejmiku

                                                                                                                (-)

                                                                                                   Wojciech Buczak

Informacja dla głuchoniemych

Obywatele, zgłaszający chęć skorzystania z usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, mogą uczynić to:

1) składając w Urzędzie, co najmniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy w Urzędzie (nie dotyczy sytuacji nagłych), wypełniony formularz zgłoszeniowy, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500), w pokojach nr 227 i 228 w budynku przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Zgłoszenia będą potwierdzane przez pracowników Oddziału organizacyjnego Departamentu Organizacyjno-Prawnego, odpowiedzialnych za zapewnienie należytej obsługi osób, doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w kontaktach z organami samorządu województwa,

2) elektronicznie, przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) przesyłając faksem wypełniony formularz zgłoszeniowy - faks (17) 850 17 01.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą również skorzystać z pomocy pracowników komórek organizacyjnych Urzędu, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem i zaliczyli doskonalący kurs języka migowego trzeciego stopnia (20 osób).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.).