bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

Informację udostępniono: 26.08.2011 11:41

 

Ustalanie w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską listy podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Podstawa prawna:    

 • art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617).

Informacja skierowana jest do:

Podmiotów leczniczych zainteresowanych wpisaniem na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 z późn. zm.) do prowadzenia stażu;
 2. Wykaz świadczeń zdrowotnych umożliwiających zrealizowanie co najmniej programu jednego stażu cząstkowego lekarza, lekarza dentysty lub co najmniej jednej części programu stażu cząstkowego;
 3. Oświadczenie o posiadaniu co najmniej 5-letniego stażu zawodowego lub specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie medycyny;
 4. Wykaz zatrudnionych lekarzy, lekarzy dentystów posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć terapeutycznych i praktycznych określonych w ramowym programie;
 5. Wykaz pomieszczeń, aparatury i sprzętu medycznego umożliwiających realizację ramowego programu stażu;
 6. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Dokumenty należy składać:

 • Korespondencyjnie:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
  al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 
 • Osobiście:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  Departament Organizacyjno-Prawny, Kancelaria ogólna
  Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, parter
  (w poniedziałek w godz. 7.30-18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30)

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju nr 333, tel. 17 747 68 05, w godz. 7.30-15.30.

Termin i sposób załatwiania sprawy:

Wnioski o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży lekarzy, lekarzy dentystów załatwia się zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

Wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów dokonuje się na wniosek podmiotu leczniczego, według wzoru zamieszczonego poniżej (Wzór Nr 1 - Wzór Nr 2)

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa podkarpackiego znajduje się poniżej (Tab. 1 - Tab. 4)Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych będących obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, a w przypadku osób będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamierzających odbywać staż na obszarze tego województwa, jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej.

Podstawa prawna:

 • art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617).  

Informacja skierowana jest do:

Okręgowych Izb Lekarskich oraz absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych.

Dokumenty należy składać:

 • Korespondencyjnie:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
  al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 
 • Osobiście:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  Departament Organizacyjno-Prawny, Kancelaria ogólna
  Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, parter
  (w poniedziałek w godz. 7.30-18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30)

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju nr 333, tel. 17 747 68 05, w godz. 7.30-15.30.Określanie corocznie, w porozumieniu z właściwą radą lekarską, liczby miejsc dla stażystów w poszczególnych uprawnionych podmiotach oraz ustalanie ogólnej liczby lekarzy, lekarzy dentystów, którzy mogą w następnym roku kalendarzowym odbywać staż na obszarze województwa podkarpackiego

Podstawa prawna:

 • § 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 z późn. zm.).

 

Informację wytworzył: Kazimierz Makówka – inspektor
Data wytworzenia informacji: 3 listopada 2009 r.
Informację wprowadził: Kazimierz Makówka
Aktualizacja: Teresa Rozmus – inspektor, tel. 17 747 68 05
Data aktualizacji: 14 marca 2017 r.