Wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy

|
[OZ] Renata Midura

UZYSKIWANIE WPISU DO EWIDENCJI LEKARZY UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ LEKARSKICH WYKONYWANYCH W CELU USTALENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI

Podstawa prawna:

1) art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.),
2) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 1659),
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
4) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
5) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).

Opis sprawy/osoby zainteresowane:

Informacja jest skierowana do lekarzy zainteresowanych ww. wpisem.
Zgodnie z art. 21 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, właściwość miejscową marszałka województwa ustala się według miejsca zamieszkania lekarza.
Wpisu do ewidencji dokonuje się - na wniosek lekarza - w formie decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Ponadto marszałek województwa:
- wydaje lekarzowi zaświadczenie o wpisie do ewidencji,
- nadaje lekarzowi numer ewidencyjny.
UWAGA: Wpisy w prowadzonym uprzednio przez wojewodę rejestrze uprawnionych lekarzy, dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami, zachowują ważność.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek (propozycja formularza do pobrania) zawierający następujące dane:
1) imię i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4) adres zamieszkania;
5) numer prawa wykonywania zawodu;
6) adres jednostki organizacyjnej, w której lekarz będzie przeprowadzać badania.

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, zgodnie z którymi lekarzem uprawnionym do przeprowadzania badań lekarskich jest osoba łącznie spełniająca następujące wymagania:
1) posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza;
2) posiadająca co najmniej 5-letni staż w zawodzie lekarza;
3) posiadająca:
a) specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo
b) inną specjalizację (specjalizację w dziedzinie medycyny: przemysłowej, kolejowej, lotniczej, morskiej i tropikalnej, sportowej, ogólnej, rodzinnej lub chorób wewnętrznych) i dodatkowe szkolenie (ukończone z wynikiem pozytywnym szkolenie w zakresie badań kierowców);
4) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.

3. Dowód wniesienia opłaty za wpis do ewidencji.

4. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisie.
Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Opłaty:

1. Wysokość, termin i sposób wnoszenia opłaty za wpis do ewidencji:

Opłata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy, stanowiąca dochód samorządu województwa, wynosi 50 zł.

Opłaty są wnoszone przed wydaniem decyzji o wpisaniu do ewidencji na rachunek organu prowadzącego ewidencję, tj.:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Nr 38 1020 4391 0000 6302 0159 0116
w banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
z dopiskiem: opłata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy.

2. Wysokość, termin i sposób wnoszenia opłaty skarbowej:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia, na wniosek - w wysokości 17 zł.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miasta Rzeszowa lub bezgotówkowo na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1
Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
z dopiskiem: opłata za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uprawnionych lekarzy.

Sposób składania dokumentów:

1) korespondencyjnie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

2) osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Organizacyjno-Prawny, Kancelaria ogólna
Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, parter
(w poniedziałek w godz. 7.30-18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30).

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w pokoju nr 334 (tel. 17 747 68 46) i nr 327 (tel. 17 747 68 15).

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski o wpisanie do ewidencji załatwia się zgodnie z art. 35 i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (sprawy załatwiane są przez wydanie decyzji, które rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji; sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, przy czym załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie wpisania do ewidencji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, składane za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA (dot. osób wpisanych w ewidencji uprawnionych lekarzy)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: prowadzenia ewidencji uprawnionych lekarzy, sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem oraz w celu ich archiwizacji, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [art. 77 ust. 2 i art. 80 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.)],
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą w szczególności:
- centralna ewidencja kierowców,
- uprawniony lekarz przeprowadzający kontrolę w ramach sprawowanego przez marszałka województwa nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem lub inne osoby upoważnione przez administratora danych osobowych,
- osoby zainteresowane uzyskaniem informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- właściwy bank prowadzący rachunek bankowy,
- operator pocztowy – w przypadku dokumentacji w formie papierowej,
- inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy kontroli, np. wojewoda,
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą wieczyście od dnia ich zebrania, w oparciu o przepisy prawa dotyczące archiwizacji; kryteria ustalania okresu: okres przechowywania wynika z instrukcji kancelaryjnej – zgodnie z kategorią archiwalną A),
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia,
9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

INFORMACJA O PROWADZONYCH REJESTRACH, EWIDENCJACH I ARCHIWACH ORAZ O SPOSOBACH I ZASADACH UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH – UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z EWIDENCJI UPRAWNIONYCH LEKARZY

Zasady udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

Tryb wnioskowy:
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Termin:
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Forma:
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Wyłączenia:
Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, wyłączeniu jawności przez organ prowadzący ewidencję podlegają: data i miejsce urodzenia, numer PESEL, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania – w związku z prywatnością osoby fizycznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w interesie osób wpisanych w ewidencji uprawnionych lekarzy.

Informacja publiczna o prowadzonych rejestrach i ewidencjach jest dostępna pod adresem: http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/rejestry-i-ewidencje.

 

Informację wytworzyła Renata Midura, inspektor
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
tel. 17 747 68 46, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Data wytworzenia informacji: 4 marca 2014 r.

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek-o-wpis-do-eul-2019-05-28.doc)wniosek o wpis do EUL39 kB