bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Gospodarka odpadami

Informację udostępniono: 08.02.2012 08:47

 

Gospodarka odpadami:
 
Ustawa o odpadach
Zgodnie z zapisami art. 36 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. Zgodnie z ewidencją i z zapisami art. 37 ust.1 ww. ustawy posiadacz odpadów jest obowiązany do sporządzenia na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach ich zagospodarowania oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. 
Wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach za lata 2007-2010. zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z 25 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 686), natomiast wzory formularzy od 2011r. znajdują się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 1674). 
Zbiorcze zestawienia o odpadach lub o osadach ściekowych należy przekazywać corocznie marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, do 15 marca roku następującego po roku ewidencyjnym. 
Kto będąc obowiązany przekazywania informacji lub zbiorczego zestawienia danych, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem faktycznym podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł. 
 
Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach
 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 ze zm.)
 
Zgodnie z art. 3 ustawy o bateriach i akumulatorach ustawa reguluje prawa i obowiązki podmiotów:
- wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory;
- dystrybuujących baterie lub akumulatory lub sprzęt;
- zbierających, przetwarzających, dokonujących recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
- użytkujących baterie lub akumulatory.
 
Zgodnie z art. 237a ustawy o odpadach podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, do sporządzania i składania sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach sporządzają i składają je za rok 2015 i 2016 stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje sprawozdań lub wykazów lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a ustawy o odpadach.
 
Sprawozdania, wykazy oraz opłaty, o których mowa w ustawie o bateriach i akumulatorach należy wnieść do właściwego Urzędu Marszałkowskiego do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
 
I. Sprawozdania i wykazy zawierające informacje o:
 
 
art. 35: osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonego przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne;
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych - Dz. U. z 2009 r. Nr 163, poz. 1304
 
art. 36. ust. 4: wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów - Dz. U. 2010 Nr 31 poz. 164
 
 
 
art. 56 ust. 2: wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej;
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej – Dz. U. z 2010 r. Nr 15, poz. 81
Wpłata nieodebranej opłaty depozytowej za poprzedni rok kalendarzowy (art. 56 ust. 1)
 
art. 59 ust. 3: masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (przekazanych bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania) ogółemi w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie i akumulatory, z którymi ma zawartą umowę;
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych - Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1788
 
art. 64 ust 5:
– rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
– rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
– osiągniętych poziomach recyklingu,
– osiągniętych poziomach wydajności recyklingu.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu - Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1789 wraz z informacją dot. osiągniętych poziomach wydajności recyklingu.
 
II. Dodatkowo prowadzący recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów w terminie do 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy, ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa sprawozdań w zakresie:
– wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych,
– wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych,
– wydajności recyklingu dla innych baterii i akumulatorów.
 
Powyższy obowiązek wynika z art. 3 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku, a wymagane informacje należy przekazać na formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załącznik nr IV, V i VI wspomnianego rozporządzenia.
 
 
W przypadku gdy proces recyklingu jest prowadzony przez kilka podmiotów, do sporządzenia i przedłożenia powyższych sprawozdań jest obowiązany pierwszy podmiot prowadzący recykling. Kolejni prowadzący recykling są obowiązani przekazać mu informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdań w terminie do 15 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
 
Obowiązki w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687) mogą być wykonywane przez podmiot pośredniczący posiadający wdrożony system zarządzania środowiskowego.
 
 
Art. 59a ust. 2: 1 egzemplarz zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych wydanego przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory należy przekazać właściwemu marszałkowi województwa.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych – Dz. U. poz. 1329
 
Art. 64a ust. 2: 1 egzemplarz zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach wydanego przez prowadzącego zakład przetwarzaniach zużytych baterii lub zużytych akumulatorów należy przekazać właściwemu marszałkowi województwa.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenie o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach – Dz. U. poz. 1529
 
Rodzaje obowiązujących opłat:
- opłata produktowa (art. 38 - 43) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 687) - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1672) - stawka opłaty produktowej
- opłata depozytowa (art. 53 - 56) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 687) - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej (Dz. U. Nr 130, poz. 882) - stawka opłaty depozytowej
- środki przeznaczone na publiczne kampanie edukacyjne (art. 37) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 687)
 
Link do strony internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska obejmującej tematykę baterii i akumulatorów - TUTAJ.
 
Opłatę produktową, nieodebraną opłatę depozytową oraz środki, o których mowa
w art. 37 ust. 4 ustawy o bateriach i akumulatorach należy wnosić, bez wezwania
z urzędu, na konto:
 
Województwo Podkarpackie
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Nr: 49 1020 4391 0000 6802 0159 0934
w terminie do 15 marca każdego roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.
 
 
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 638 z poźn. zm.)
 
Producent, importer i eksporter opakowań są obowiązani do składania właściwemu marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych zza granicy oraz wywiezionych za granicę opakowań według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku - wzory sprawozdań   Dz. U. z 2005 r. Nr 4, poz. 30         
Marszałek województwa, któremu przedstawiane jest sprawozdanie może w drodze decyzji zobowiązać producenta, importera lub eksportera opakowań do przedłożenia dokumentów na podstawie których zostało sprawozdanie wykonane.
 
Kto produkując , importując i  dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksportując lub  dokonując wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań nie składa marszałkowi województwa sprawozdań o opakowaniach lub składa je niezgodnie z dokumentami, niekompletne lub nieterminowo – podlega karze grzywny .
Tej samej karze podlega eksporter lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów
w opakowaniu, który nie składa marszałkowi województwa sprawozdania  o wywiezionych za granicę opakowaniach.