bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 9 q ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzenia oraz przekazywania marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

Sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
- dostępne jest pod adresem:

https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/sprawozdawczosc/wzory-sprawozdan-w-formacie-doc/

Przed sporządzeniem przedmiotowego sprawozdania należy zapoznać się
z objaśnieniami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.(Dz. U. z 2016 r. poz.934).

Poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji za 2017 rok należy obliczyć zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 poz. 2412).

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych należy obliczyć zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Organy gmin w przypadku obliczania łącznej masy wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych (Mwpmts)przyjmują do obliczeń za 2017 rok masę wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa (MwGUS) wynoszącą 0,210 Mg.

 Zgodnie z art. 9 r ust. 1 i 2 ww. ustawy marszałek województwa i wojewódzki inspektor ochrony weryfikują dane zawarte w sprawozdaniu. W przypadku gdy sprawozdanie sporządzone jest nierzetelnie, marszałek województwa wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przekazał sprawozdanie do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy jest to drugie lub kolejne wezwanie – w terminie 14 dni.

Zgodnie z art.9z. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina, która:

  1. 1)przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni;
  2. 2)przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione odpowiednio w terminie 30 lub 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9r ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł.