Informacja na temat sprawozdań o odpadach komunalnych

[OS] Bogusław Kielar

                                                                                                                                 UWAGA: 

    Od 1 stycznia 2020 roku roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi  oraz o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami będzie można złożyć wyłącznie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza BDO za pośrednictwem indywidualnego konta utworzonego przez marszałka województwa przy dokonywaniu wpisu do Rejestru BDO,

    Od 1 stycznia 2020 roku korzystanie z BDO w pełnym zakresie (w tym składanie sprawozdań) będzie możliwe po zidentyfikowaniu podmiotu poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (profil zaufany), który należy założyć poprzez stronę internetową:  www.pz.gov.pl.

UWAGA! W związku z tym, iż zmieniło się brzmienie artykułu 9t ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na podstawie którego wydano rozporządzenie MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ww. rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 stycznia 2018r.

Nie mniej jednak w związku, z tym iż zakres informacji objętych dotychczasowym sprawozdaniem nie zmienił się tutejszy urząd zaleca aby sprawozdania sporządzane przez:
1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

2. Podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.

4. Wójtów, burmistrzów, prezydentów miast sporządzane były na dotychczasowych wzorach.

Wzory ww. sprawozdań dostępne są pod adresem:

https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/sprawozdawczosc/wzory-sprawozdan-w-formacie-doc/

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Środowiska
Oddział Gospodarki Odpadami
ul. Lubelska 4
17 743 31 37   (powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, lubaczowski, leżajski, łańcucki, mielecki),                          pok. 222
17 743 31 38  (powiaty: leski, niżański, ropczycko sędziszowski, stalowowolski, sanocki, strzyżowski, tarnobrzeski, rzeszowski, przeworski, przemyski),                         pok. 222