bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dotyczy prowadzących obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1849).

Posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy o odpadach.

Wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych odbywa się w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, na podstawie wniosku, a w przypadku posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A również po sporządzeniu przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych powinien spełniać wymagania określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych. i zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
2) lokalizację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
3) wyszczególnienie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do składowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w ciągu roku,
4) dokumenty potwierdzające posiadanie gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu, zgodnie z art. 32 ustawy o odpadach wydobywczych,
5) informację o tytule prawnym do obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
6) informację o stosowanych technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
7) informację niezbędną do sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, o którym mowa w art. 37 ustawy o odpadach wydobywczych, zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Do wniosku załącza się decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wydaną dla obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, którego dotyczy wniosek, wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o ile był wymagany.

Wnioskujący o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania w przypadku obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A na podstawie przepisów działu VI rozdział 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, obowiązany jest do sporządzenia dokumentacji w języku państwa, na którego terytorium może oddziaływać ten obiekt.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A dołącza informacje niezbędne do sporządzenia przez właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 616,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa:

17 1020 4391 2018 0062 0000 0423