bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Obowiązek uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów dotyczy posiadacza odpadów, który zamierza prowadzić działalność w zakresie przetwarzania odpadów.

Wytwórca odpadów, który prowadzi przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Wówczas wytwórca odpadów, we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest obowiązany uwzględnić wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów odbywa się w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, na podstawie wniosku.
Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów winien spełniać wymagania określone w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) i zawierać:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
3) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
4) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
6) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej;
7) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
8) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
9) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
10) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
11) określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
12) informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów;
13) informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie - do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska;
14) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów dołącza się dodatkowo świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.

Posiadacz zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych we wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów polegającego na unieszkodliwianiu ich podaje dodatkowo informacje dotyczące:
1) danych technicznych instalacji lub urządzenia, wraz ze wskazaniem rodzaju i typu (modelu) instalacji lub urządzenia, oraz nazwy i adresu lub siedziby producenta;
2) dokładnego opisu procesu unieszkodliwiania z wyszczególnieniem wszystkich jego etapów;
3) wskazania metody okresowej kontroli mikrobiologicznej skuteczności procesu unieszkodliwiania;
4) wymagań dotyczących pojemników lub worków, w których odpady będą unieszkodliwiane w zgłaszanym rodzaju i typie (modelu) instalacji lub urządzenia;
5) masy unieszkodliwianych odpadów w okresie roku.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów dołącza się dodatkowo dokumenty, o których mowa w art. 95 ust. 10, tj.:

1) oryginały wyników badań mikrobiologicznych procesu unieszkodliwiania
w danej instalacji lub urządzeniu z podaniem dokładnego opisu użytej metody badania lub kopie tych wyników potwierdzone za zgodność z oryginałem;
2) instrukcję obsługi instalacji lub urządzenia uwzględniającą wymagania dotyczące przeglądu technicznego.

Uwaga: Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, może być wymagane przedłożenie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 616,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty,
tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa:
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423