bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Baterie i akumulatory

Zasady postępowania z bateriami i akumulatorami regulują przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 3 ustawy o bateriach i akumulatorach ustawa reguluje prawa i obowiązki podmiotów:

 • wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory;
 • dystrybuujących baterie lub akumulatory lub sprzęt;
 • zbierających, przetwarzających, dokonujących recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
 • użytkujących baterie lub akumulatory

Przepisy ustawy stosuje się do:

– wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów;

– zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Art. 4a ust. 1 ustawy o bateriach i akumulatorach stanowi, że od dnia 1 stycznia 2015 roku uprawnionym do ulgi zwolnienia z opłat za baterie i akumulatory jest przedsiębiorca wprowadzający baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przenośne lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg oraz wprowadzający, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe, baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg.

Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis i ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa, w terminie do 15 marca każdego roku zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje, których zakres został określony w przepisach.

Wartość pomocy de minimis odpowiada treści zwolnienia z opłaty produktowej obliczanej z zastosowaniem stawki opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych, wskazanej w przepisach wydawanych na podstawie art. 40 ust. 2 o bateriach i akumulatorach.

Przedsiębiorca może być zwolniony z obowiązku:

 • osiągania wymaganego poziomu zbierania;
 • opłaty produktowej;
 • organizowania i finasowania zbierania, przetwarzania, recyklingu
  i unieszkodliwiania;
 • zawierania umowy ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory;
 • zawierania umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
 • składania wykazu zakładów przetwarzania.

 

Przepisów ustawy nie stosuje się do baterii i akumulatorów używanych w:

 • urządzeniach związanych z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej, broni, amunicji
  i sprzęcie wojennym, z wyjątkiem produktów, które nie są przeznaczone specjalnie do celów wojskowych;
 • urządzeniach przeznaczonych do wysyłania w przestrzeń kosmiczną.

Ustawa określa:

 • wymagania dotyczące wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów;
 • zasady wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów;
 • zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 ze zm.) w sprawach dotyczących zużytych baterii
i zużytych akumulatorów w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.).

Zgodnie z art. 237a ustawy o odpadach podmioty, o których mowa w art. 73
i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, do sporządzania i składania sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach sporządzają
i składają je za rok 2017 i 2018 stosując przepisy dotychczasow
e, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje sprawozdań lub wykazów  lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a ustawy
o odpadach.

Sprawozdania, wykazy oraz opłaty, o których mowa w ustawie o bateriach
i akumulatorach należy wnieść do właściwego Urzędu Marszałkowskiego do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Sprawozdania i wykazy zawierające informacje o:

 • rodzaju ilości i masie wprowadzonych baterii i akumulatorów - art. 34 ust. 2 ;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów - Dz. U. z 2009 r. Nr 172, poz. 1341

Od 2015 roku sprawozdawczego zmiana w zakresie wypełniania formularza – kolumna dot. ilości wprowadzonych baterii i akumulatorów [szt.] nie jest wymagana.

 

 • osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonego przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne - art. 35 ;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych - Dz. U. z 2009 r. Nr 163, poz. 1304  

 

 • zakładach przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
  z których wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę, o której mowa w art. 36 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
  - art. 36. ust. 4
  ;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów - Dz. U. 2010 Nr 31 poz. 164

 

 • wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne
  - art. 37 ust. 6:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne - Dz. U. 2010 Nr 31 poz. 165  

Od 2015 roku sprawozdawczego nastąpiła zmiana sposobu obliczania wysokości opłaty na publiczne kampanie edukacyjne, tj.:

masa wprowadzonych BiA [kg] x stawka [0,03 zł/kg]

Sprawozdanie można sporządzić na dotychczasowym formularzu, natomiast
w polu „Minimalna wysokość środków, które powinny zostać przeznaczone na publiczne kampanie edukacyjne [zł]” należy wpisać obliczoną wysokość opłaty.

Rubryka „Wysokość osiągniętego przychodu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów na terytorium kraju [zł]” należy zostawić puste.

 

 • wysokości należnej opłaty produktowej - art. 41 ust. 3 ;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych - Dz. U. z 2009 r. Nr 160, poz. 1274  

Wpłata opłaty produktowej za poprzedni rok kalendarzowy na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego (art. 41 ust.2)

 

 

 • wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej - art. 56 ust. 2 ;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej – Dz. U. z 2010 r. Nr 15, poz. 81  

Wpłata nieodebranej opłaty depozytowej za poprzedni rok kalendarzowy
(art. 56 ust. 1)

Od 24 stycznia 2017 roku obowiązuje NOWY FORMULARZ:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej

 

 • masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (przekazanych bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania)  ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie i akumulatory, z którymi ma zawartą umowę- art. 59 ust. 3 ;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych - Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1788  

 

 • rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
 • osiągniętych poziomach recyklingu,
 • osiągniętych poziomach wydajności recyklingu.

- art. 64 ust 5;

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu - Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1789   wraz z informacją dot. osiągniętych poziomach wydajności recyklingu.

 

Prowadzący recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
w terminie do 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy,
  ma obowiązek sporządzenia
i przedłożenia marszałkowi województwa sprawozdań w zakresie:

– wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych,

– wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych,

– wydajności recyklingu dla innych baterii i akumulatorów.

Powyższy obowiązek wynika z art. 3 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku, a wymagane informacje należy przekazać na formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załącznik nr IV, V i VI wspomnianego rozporządzenia.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. ustanawiające na podstawie dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady szczegółowe przepisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów   

W przypadku gdy proces recyklingu jest prowadzony przez kilka podmiotów, do sporządzenia i przedłożenia powyższych sprawozdań jest obowiązany pierwszy podmiot prowadzący recykling. Kolejni prowadzący recykling są obowiązani przekazać mu informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdań w terminie do 
15 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Obowiązki w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia
24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 ze zm.) mogą być wykonywane przez podmiot pośredniczący posiadający wdrożony system zarządzania środowiskowego.

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych i zużytych akumulatorach przenośnych oraz zaświadczeń
o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach - pierwsze zaświadczenia powinny być wydawane za rok 2015, czyli do dnia 28 lutego 2016 r.

1 egzemplarz zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych wydanego przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory należy przekazać właściwemu marszałkowi województwa - a rt. 59a ust. 2:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych

1 egzemplarz zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach wydanego przez prowadzącego zakład przetwarzaniach zużytych baterii lub zużytych akumulatorów należy przekazać właściwemu marszałkowi województwa - art. 64a ust. 2:.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach

 

 

 

Podmioty zobowiązane do wnoszenia opłat wynikających ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 ze zm.)
, ich wysokość ustalają we własnym zakresie na podstawie przepisów ustawy i wnoszą je samodzielnie na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego w terminie do
15 marca każdego roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

 

Rodzaje obowiązujących opłat :

 • opłata produktowa - art. 38 – 43;

stawka opłaty produktowej - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1672)
 

 • opłata depozytowa - art. 54 - 56;
 • środki przeznaczone na publiczne kampanie edukacyjne (art. 37)

 

Rachunek bankowy na który należy wnosić opłatę produktową, nieodebraną opłatę depozytową oraz środki, o których mowa w art. 37 ust. 4  ustawy
o bateriach i akumulatorach:

 

Województwo Podkarpackie
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Nr: 49 1020 4391 0000 6802 0159 0934

 

UWAGA: Informacje dotyczące baterii i akumulatorów dostępne są również na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/baterie-i-akumulatory