bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Zezwolenie na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych

 

 

1. Marszałek województwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, może zezwolić na odstępstwo od zakazu płoszenia
    zwierząt łownych. Zezwolenie może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych oraz jeżeli nie jest szkodliwe dla
    zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji zwierząt łownych.

2. Zezwolenie jest wydawane na wniosek, który zawiera:

       1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;

       2) cel wykonania czynności;

       3) nazwę gatunku lub gatunków w języku polskimi łacińskim, których będą dotyczyć te czynności;

       4) określenie sposobu, miejsca i czasu wykonywania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń;

       5) wskazanie podmiotu, który wykona czynności.

3. Zezwolenie zawiera:

       1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;

       2) nazwę gatunku lub gatunków w języku polskim i łacińskim, których będą dotyczyć czynności;

       3) wskazanie sposobu, miejsca i czasu płoszenia oraz podmiotów wykonywających tę czynność;

       4) określenie warunków realizacji wynikających z potrzeb ochrony populacji gatunków zwierząt łownych
           i ich siedlisk rejonie wykonywania czynności

       5) wskazanie podmiotów uprawnionych do wykonania kontroli realizacji wydanego zezwolenia w terenie;

       6) określenie terminu złożenia marszałkowi województwa informacji o wykorzystaniu zezwolenia.

4. Wniosek o wydanie przedmiotowego zezwolenia składa się w wersji papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa
    Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem.

5. Osoba do kontaktu: Zbigniew Krysa, kierownik Oddziału łowiectwa i rybactwa w tut. Urzędzie, tel. 17 747 67 12,
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

6. Marszałek województwa dokonuje kontroli spełniania warunków określonych
    w wydanych przez siebie zezwoleniach, o których mowa w ust. 1. Przepisy art. 44 ust. 6–12 stosuje się odpowiednio.

7. Marszałek województwa do  dnia 30  czerwca każdego roku  składa ministrowi właściwemu do spraw środowiska raport o wydanych w
    roku  poprzednim zezwoleniach, o których mowa w ust. 1, zawierający informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2–5,a także informację o
    wykorzystaniu zezwoleń oraz wynikach kontroli spełniania warunków określonych w tych zezwoleniach.