bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele


Szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych na obszarach polnych obwodów łowieckich i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.


(Szkody łowieckie)

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2013.1226 j.t. ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowanie przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. nr 45, poz.272)

 

II. Dokumenty i warunki załatwienia sprawy

1.Warunki ogólne

 • Szacowaniu podlegają szkody w uprawach* i płodach rolnych wyrządzone:

  a) przez dziki, jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich:

- tereny w granicach administracyjnych miast,
- tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości na podstawie Uchwały Nr XXVIII/503/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 2 lutego 2009 r., Nr 6, poz. 125) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXV/650/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyłączenia gruntów z obwodów łowieckich nr 160 pk i 178 pk (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 15 lipca 2013 r., poz. 2709), zostały opracowane rejestry powierzchniowe obwodów łowieckich oraz mapy numeryczne przedstawiające przebieg granic obwodów łowieckich oraz granic terenów wyłączonych z prowadzenia gospodarki łowieckiej,
- budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń,

         b) przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz polnych
             obwodów łowieckich. 

* za uprawę rolną uznaję się, każdą uprawę prowadzoną na gruncie rolnym stanowiącą efekt działalności ludzkiej i powiązaną ściśle z produkcyjną funkcją gruntu

 

2. Zgłoszenie szkody łowieckiej

 • Poszkodowany - właściciel lub posiadacz gruntu - zgłasza szkodę w formie pisemnej, w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach - w terminie 14 dni od dnia jej powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew. (Pobierz)

Załączniki do wniosku: oryginał lub kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) dokumentu poświadczającego własność bądź użytkowanie działki rolnej przez poszkodowanego, tj.: wypis z rejestru gruntów, akt notarialny, umowa dzierżawy itp.

W celu potwierdzenia własności bądź użytkowania działki na której wystąpiła szkoda łowiecka, można również we wniosku wskazać właściwy numer księgi wieczystej. W tym przypadku pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego załatwiający sprawy odszkodowania, dokona wydruku z centralnej bazy Ksiąg Wieczystych i zostanie on dołączony jako załącznik do wniosku. 

 • Na podstawie wniosku przeprowadzana jest procedura szacowania szkody łowieckiej, przy udziale poszkodowanego albo jego pełnomocnika (pełnomocnictwa udziela się na piśmie), w terminie 7 dni od wpłynięcia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 

  Pełnomocnictwa udziela się na piśmie. (Pobierz)

 • Nieobecność poszkodowanego nie wstrzymuje dokonania oględzin i ostatecznego szacowania szkody.
 • Ostateczne szacowanie szkody w uprawach poprzedza się dokonaniem oględzin.
 • Oględzin nie dokonuje się w przypadku szkód:
  • w płodach rolnych;
  • wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach;
  • w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem uszkodzonej uprawy lub w jego trakcie.
 • Oględzin dokonuje się w termnie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody.
  Podczas oględzin ustala się: gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę, rodzaj, stan i jakość uprawy, obszar całej uprawy, szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona, szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze.
 • Ostatecznego szacowania szkody oraz ustalenie wysokości odszkodowania dokonuje się po pisemnym zgłoszeniu przez poszkodowanego terminu planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy, w terminie 7 dni od zamierzonego sprzętu. (Pobierz)
 • Ostatecznemu szacowaniu podlegają straty ilościowe i jakościowe powstałe w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia uprawy lub płodów rolnych.
 • Podczas ostatecznego szacowania szkody ustala się: gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę, rodzaj uprawy lub płodu rolnego, stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego, obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego, obszar uprawy, która została uszkodzona lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego, procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze, plon z 1 ha lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego, rozmiar szkody, wysokość odszkodowania.

 

III. Miejsce załatwienia sprawy

Dokumenty można przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem  
35-010 Rzeszów, al. Cieplińskiego 4

lub 

składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
al. Cieplińskiego 4, parter

Jednostka właściwa do załatwienia sprawy
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
Oddział łowiectwa i rybactwa
35-010 Rzeszów, al. Cieplińskiego 4 
tel. (017) 850 17 06, (017) 860 67 57, (017) 747 67 12, fax. (017) 850 17 10,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l

 

IV. Termin załatwienia sprawy

Wypłata odszkodowania jest dokonywana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego poszkodowanemu po uzyskaniu środków finansowych z budżetu państwa.

 

V. Tryb odwoławczy

Przez właściwymi sądami powszechnymi.