bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Udostępnianie informacji publicznej

Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).
Opis sprawy/zadania
 • Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek
 • Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku
 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku
 • Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następują w drodze decyzji
Kogo dotyczy
 • Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do informacji publicznej
 • Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych
 • Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa
Wymagane dokumenty
 • W celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej ustalony został wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej 
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie wymaga uzasadnienia i może być złożony w dowolnej formie
Formularz wniosku  dolPobierz formularz wniosku.
Opłaty
 • Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jednakże jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom
 • Urząd powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku
 • Udostępnienie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy o wysokości opłaty, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek
Termin załatwienia sprawy
 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku
 • Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku
Jednostka odpowiedzialna
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Organizacyjno-Prawny
Sposób i miejsce składania dokumentów
 • osobiście, poprzez złożenie w siedzibie Urzędu,  al. Łukasza Cieplińskiego 4, Kancelaria ogólna (parter), w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek-piątek, 7:30-15:30)
 • pisemnie, poprzez przesłanie pocztą na adres Urzędu, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
  /podkarpackie/SkrytkaESP,
  /podkarpackie/skrytka
Sposób i miejsce odbioru dokumentów   
 • osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną
 • za pośrednictwem poczty
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
Tryb odwoławczy
 • Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następują w drodze decyzji
 • Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej, stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, składane za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia