http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

|
[OS] Michał Herdzik
 

Opis sprawy/zadania

Korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

Kogo dotyczy

Podmioty zainteresowane korzystaniem z informacji geologicznej

Wymagane dokumenty

Wniosek o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (w celu wykonywania działalności w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie wodno prawne) wraz z załącznikami:

1. Wycena informacji geologicznej.

 

2. Aktualny odpis, wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, z właściwego rejestru przedsiębiorców lub instytutów naukowych kraju, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany, albo kopię odpowiedniego odpisu uwierzytelnioną przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata, z oznaczeniem daty i miejsca sporządzenia poświadczenia.

 

3. Kopie decyzji dotyczących posiadanego pozwolenia wodnoprawnego — w przypadku gdy wnioskodawca posiada pozwolenie wodnoprawne, a celem zawarcia umowy jest zmiana bądź przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego.

Wniosek do pobrania

wzór wniosku o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

Opłaty

Zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. Nr 292, poz. 1724):

  • 300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości do 100 m,
  • 300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości większej niż 100 m oraz dodatkowo 10 zł za każdy metr przekraczający głębokość 100m,

oraz ewentualne koszty związane z wykonaniem kopii dokumentów (opłata za ksero).

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

al. Łukasza Cieplińskiego 4 (pok. 419)

tel.: (17) 747-63-44 oraz (17) 747-63-45

fax: (17) 860-67-11

 

Wojewódzkie Archiwum Geologiczne mieści się w Rzeszowie przy

ul. Towarnickiego 3A

tel.: 695 304 015

godziny pracy Archiwum: Po - Pt od 7:30 do 15:30

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

  • art. 100 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126),
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. Nr 292, poz. 1724)

Tryb odwoławczy

           _______        

Forma i sposób załatwienia sprawy

Korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, w celu wykonywania działalności w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie wodno prawne następuje, w drodze umowy, za wynagrodzeniem.

W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub merytorycznych organ wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania, określając termin do uzupełnienia lub poprawienia wniosku, nie krótszy jednak niż 14 dni.

 

Status

Opracował: Piotr Najda

Opublikował:

Zatwierdził: