http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Wgląd i udostępnianie informacji geologicznej

|
[OS] Michał Herdzik
 

Opis sprawy/zadania

Wgląd i udostępnienie informacji geologicznej

Kogo dotyczy

Podmioty zainteresowane korzystaniem z informacji geologicznej

Wymagane dokumenty

Wgląd i udostępnienie następuje na wniosek zainteresowanego podmiotu, skierowany do właściwego organu administracji geologicznej, w którym określa się:

  1. 1.dane zainteresowanego podmiotu
  2. 2.nazwę dokumentu, zbioru danych
  3. 3.sposób udostępnienia informacji geologicznej
  4. 4.cel wykorzystania informacji geologicznej

W przypadku gdy prawo do informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje Skarbowi Państwa, a przedmiotem udostępnienia jest informacja geologiczna wykorzystywana w celu wykonywania działalności w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie wodno prawne, do wniosku o udostępnienie dołącza się umowę na korzystanie z informacji geologicznej zawartą z marszałkiem województwa.

W przypadku gdy wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje podmiotom innym niż Skarb Państwa, do wniosku o udostępnienie dołącza się pisemną zgodę podmiotu, któremu takie prawo przysługuje.

Wniosek do pobrania

__________

Opłaty

Z wyjątkiem sytuacji, gdy korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa następuje w drodze umowy za wynagrodzeniem (art. 100 ust. 2 i 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze), korzystanie to jest nieodpłatne.

W przypadku udostępnienia informacji geologicznej – ewentualne koszty związane z wykonaniem kopii dokumentów (opłata za ksero).

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

al. Łukasza Cieplińskiego 4 (pok. 419)

tel.: (17) 747-63-44 oraz (17) 747-63-45

fax: (17) 860-67-11

 

Wojewódzkie Archiwum Geologiczne mieści się w Rzeszowie przy

ul. Towarnickiego 3A

tel.: 695 304 015

godziny pracy Archiwum: Po - Pt od 7:30 do 15:30

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Szczególnie w przypadkach starszych dokumentacji mogą wystąpić problemy z ustaleniem przysługujących praw do informacji geologicznej, co może opóźnić rozpatrzenie wniosku.

W przypadkach jednoznacznych – niezwłocznie po przedłożeniu kompletnego wniosku.

Podstawa prawna

  • art. 100 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2126),
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282, poz. 1657)

Tryb odwoławczy

           _______        

Forma i sposób załatwienia sprawy

W zależności od przedłożonego wniosku:

  • organ administracji geologicznej (marszałek województwa) umożliwia nieodpłatne zapoznanie się ze zgromadzoną w Wojewódzkim archiwum geologicznym w Rzeszowie informacją geologiczną, bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej dokumentów i zbiorów danych, zwane WGLĄDEM.

 

  • organ administracji geologicznej (marszałek województwa) umożliwia wykonywanie reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej dokumentów i zbiorów danych zgromadzonych w Wojewódzkim archiwum geologicznym w Rzeszowie, zwane UDOSTĘPNIENIEM.

 

 

Status

Opracował: Piotr Najda

Opublikował:

Zatwierdził: