http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych

|
[OS] Michał Herdzik
 

Opis sprawy/zadania

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy

Wymagane dokumenty

W celu zatwierdzenia dokumentacji geologicznej należy złożyć wniosek w tej sprawie wraz z 4 egzemplarzami dokumentacji geologicznej oraz dokumentacją w postaci dokumentu elektronicznego, sporządzonej zgodnie z wymogami:

  1. 1)dokumentacja geologiczna złoża kopaliny – art. 89 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenie Ministra Środowiskadnia 15 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (Dz. U. 2015 poz. 987)
  2. 2)dokumentacja hydrogeologiczna – art. 90 ustawy Prawo geologicznegórnicze oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033)
  3. 3)dokumentacja geologiczno-inżynierska – art. 91 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenie Ministra Środowiska dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U2016, poz. 2033)

Wniosek do pobrania

           _______        

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną wynosi 10 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej.

 

Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1 PKO BP S.A. O/RZESZÓW Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

al. Łukasza Cieplińskiego 4 (pok. 419)

tel.: (17) 747-63-44 oraz (17) 747-63-45

fax: (17) 860-67-11

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

  • art. 93 ust. 2, art. 161 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2126),
  • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096 ze. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Forma i sposób załatwienia sprawy

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, dokumentacji hydrogeologicznej oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, w sprawach zastrzeżonych do właściwości marszałka województwa (art. 161 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze) jako organu pierwszej instancji, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej.

Jeżeli dokumentacja geologiczna nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, marszałek odmawia jej zatwierdzenia.

Zmiany dokumentacji geologicznej, dokonuje się przez sporządzenie dodatku. Do postępowania z dodatkiem do dokumentacji geologicznej stosuje się przepisy dotyczące dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia istotnych różnic między dokumentacją geologiczną, a stanem rzeczywistym, w tym warunkami zagospodarowania wód podziemnych, właściwy organ administracji geologicznej może, w drodze decyzji, nakazać zmianę dokumentacji geologicznej, a w razie potrzeby - wykonanie dodatkowych prac geologicznych. Decyzja ta określa termin przedłożenia dodatku do dokumentacji geologicznej.

Status

Opracował: Piotr Najda

Opublikował:

Zatwierdził: