Zatwierdzanie projektów robót geologicznych

|
[OS] Michał Herdzik
 
 

Opis sprawy/zadania

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy

Wymagane dokumenty

W celu zatwierdzenia projektu robót geologicznych należy złożyć wniosek w tej sprawie wraz z 2 egzemplarzami Projektu robót geologicznych, sporządzonego zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696) oraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

We wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszcza się informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.

Wniosek do pobrania

          _______        

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych wynosi 10 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych.

Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1 PKO BP S.A. O/RZESZÓW Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

al. Łukasza Cieplińskiego 4 (pok. 419)

tel.: (17) 747-63-44 oraz (17) 747-63-45

fax: (17) 860-67-11

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

  • art. 80 ust. 1 i art. 161 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. , poz. 2126),
  • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. , poz. 2096 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Forma i sposób załatwienia sprawy

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji, w sprawach zastrzeżonych do właściwości marszałka województwa (art. 161 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze) jako organu pierwszej instancji, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej.

Stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Projekt zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych.

Organ administracji geologicznej odmawia zatwierdzenia projektu robót geologicznych, jeżeli:

  1. 1)projektowane roboty geologiczne naruszałyby wymagania ochrony środowiska;
  2. 2)projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.

Status

Opracował: Piotr Najda

Opublikował:

Zatwierdził: