Przyjmowanie dodatków do projektów zagospodarowania złóż

|
[OS] Michał Herdzik
 

Opis sprawy/zadania

Przyjmowanie dodatków do projektów zagospodarowania złóż

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy

Wymagane dokumenty

W celu przyjęcia dodatku do projektu zagospodarowania złoża należy złożyć wniosek w tej sprawie wraz z 1 egzemplarzem dodatku sporządzonego zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż (Dz. U. 2012, poz. 511 ze zm.)

Wniosek do pobrania

           _______        

Opłaty

Nie podlega opłacie

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Rolnictwa i Środowiska

Oddział Geologii

al. Łukasza Cieplińskiego 4 (pok. 419)

tel.: (17) 747-63-44 oraz (17) 747-63-45

fax: (17) 860-67-11

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Rolnictwa i Środowiska

Oddział Geologii

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Dwa miesiące od dnia otrzymania dodatku.

Podstawa prawna

  • art. 107 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 ze. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji żądającej zmiany lub uzupełnienia dodatku przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Forma i sposób załatwienia sprawy

Organ koncesyjny zawiadamia pismem przedsiębiorcę o przyjęciu dodatku bez zastrzeżeń, po zasięgnięciu opinii organu nadzoru górniczego, a w przypadku gdy dodatek nie odpowiada wymaganiom ustawy lub ujęte w nim zmiany są nieuzasadnione, żąda od przedsiębiorcy, w drodze decyzji, zmiany lub uzupełnienia dodatku.

Status

Opracował: Piotr Najda

Opublikował:

Zatwierdził: