http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Sporządzenie innej dokumentacji geologicznej

|
[OS] Michał Herdzik

Opis sprawy/zadania

Sporządzenie innej dokumentacji geologicznej

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy

Wymagane dokumenty

Inną dokumentację geologiczną sporządza się w 3 egzemplarzach w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia prac, i przekazuje się organowi administracji geologicznej, który zatwierdził projekt robót geologicznych.

Inną dokumentację należy sporządzić zgodnie z wymogami art. 92 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1656)

Wniosek do pobrania

           _______        

Opłaty

Nie podlega opłacie

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

al. Łukasza Cieplińskiego 4 (pok. 419)

tel.: (17) 747-63-44 oraz (17) 747-63-45

fax: (17) 860-67-11

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Nie dotyczy – wnioskodawca ma tylko obowiązek przedłożenia innej dokumentacji organowi administracji geologicznej – nie podlega ona zatwierdzeniu w drodze decyzji.

Podstawa prawna

  • art. 93 ust. 7 i 8, art. 94 ust. 2, art. 161 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2126),
  • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096 ze. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Forma i sposób załatwienia sprawy

Inna dokumentacja geologiczna nie wymaga uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji.

Marszałek (organ administracji geologicznej) przesyła po 1 egzemplarzu dokumentacji pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej.

Status

Opracował; Piotr Najda

Opublikował:

Zatwierdził: