bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Kodeks etyki pracowników

Załącznik do Zarządzenia Nr 71/2014 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 10 października 2014 r.

 

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 

Rozdział I

Zasady ogólne

§ 1

1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o :

 • Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;
 • Marszałku Województwa - należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Podkarpackiego;
 • Pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;
 • Radnych – należy przez to rozumieć Radnych Województwa Podkarpackiego;
 • Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;
 • Zespole – należy przez to rozumieć Zespół ds. Kodeksu Etyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;

2. Kodeks wyznacza zasady postępowania Pracowników Urzędu, bez względu na zajmowane stanowisko, czy rodzaj wykonywanej pracy.
3. Pracownicy obowiązani są przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych w tym zawartych w niniejszym Kodeksie.
4. Normy niniejszego Kodeksu naruszają Pracownicy, którzy sposobem postępowania, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim narażają się na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych.
5. Pracownicy zobowiązani są wykonywać rzetelnie zadania oraz dbać o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.
6. Pracownicy Urzędu traktują pracę jako służbę publiczną, na zajmowanych stanowiskach służą państwu i społeczności regionalnej, przestrzegają porządku prawnego oraz wykonują powierzone zadania.
7. Kodeks nie narusza innych przepisów regulujących prawa i obowiązki Pracowników.

§ 2

1. Postanowienia niniejszego Kodeksu określają zasady postępowania Pracowników
w relacjach z:

 1. klientami;
 2. Radnymi Województwa Podkarpackiego;
 3. osobami reprezentującymi instytucje publiczne oraz podmioty prywatne;
 4. przełożonymi;
 5. podwładnymi;
 6. współpracownikami.

Rozdział II

Zasady postępowania Pracowników Urzędu

§3

Zasada praworządności

Pracownik wszelkich rozstrzygnięć dokonuje wyłącznie na podstawie prawidłowo dokonanych ustaleń faktycznych, zgodnie z prawem a uzyskane w toku przeprowadzonych czynności informacje zachowuje wyłącznie do celów służbowych. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od Pracowników poszanowania Konstytucji i prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty.

§ 4

Zasada bezstronności

 1. Pracownik pozostaje bezstronny i obiektywny przy wykonywaniu powierzonych zadań nie kieruje się własnym interesem, bądź interesem osób mu bliskich (szczególnie dotyczy krewnych, powinowatych, pozostających we wspólnym pożyciu) oraz nie ulega wpływom innych osób.
 2. Pracownik nie podejmuje prac ani zajęć pozostających w sprzeczności z pełnionymi obowiązkami służbowymi, nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty, nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystanie powierzonych mu zasobów, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych.
 3. Pracownik nie manifestuje w pracy swoich przekonań politycznych a przy wykonywaniu swoich zadań wystrzega się faworyzowania bądź dyskryminowania klientów oraz współpracowników, z uwagi na ich przekonania polityczne lub przynależność partyjną.
 4. Pracownik powstrzymuje się od nierównego traktowania klientów, w szczególności ze względu na narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne, przynależność do mniejszości narodowej, posiadaną własność, inwalidztwo, wiek lub orientację seksualną.

§ 5

Zasada Profesjonalizmu

 1. Pracownik dba o rozwój osobisty stale pogłębiając posiadaną wiedzę zawodową oraz podnosząc swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
 2. Pracownik podejmuje czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności sprawy, dając gwarancję rzetelnego i wszechstronnego jej rozpatrzenia.
 3. Pracownik powierzone sprawy realizuje wnikliwie, terminowo i rozważnie, polecenia służbowe wykonuje w sposób gwarantujący poszanowanie pracy, uwzględniając dobro klientów i ograniczający możliwość popełnienia pomyłek.

§ 6

Zasada odpowiedzialności

 1. Pracownik ponosi odpowiedzialność za własne działania, w tym podjęte decyzje opracowane materiały i przekazywane informacje, nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie.
 2. W przypadku stwierdzenia okoliczności uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, marnotrawstwa środków publicznych, defraudacji czy też nadużywania władzy Pracownik informuje o tym swojego przełożonego.

§ 7

Zasada jawności

 1. Pracownik dokłada wszelkich starań aby jego postępowanie było przejrzyste, dokonuje czynności w sposób jawny, szanując prawo obywateli do informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi przyjętymi w Urzędzie.
 2. Pracownik w sposób rzetelny dokumentuje przeprowadzone czynności, udziela wyczerpujących informacji klientom, Radnym, osobom reprezentującym instytucje publiczne oraz podmioty prywatne, przełożonym, podwładnym oraz współpracownikom.

§ 8

Zasada uczciwości i rzetelności

 1. Pracownik wykonuje swoje zadania w sposób rzetelny, sumienny i niezwłocznie, zgodnie z przepisami określającymi terminy ich załatwiania, w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami i uprzedzeniami jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i naprawienia ich konsekwencji.
 2. Pracownik przestrzega czasu pracy obowiązującego w Urzędzie i wykorzystuje go wyłącznie do realizacji obowiązków służbowych.

§ 9

Zasada uprzejmości i kultury osobistej

 1. Pracownik zachowuje się godnie w miejscu pracy jak i poza nim, zobowiązany jest do zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach z klientami, Radnymi, osobami reprezentującymi instytucje publiczne oraz podmioty prywatne, przełożonymi, podwładnymi i współpracownikami.
 2. Pracownik posługuje się jasnym i zrozumiałym słownictwem, z zachowaniem zasad gramatyki i kultury języka polskiego.
 3. Pracownik dostosowuje swój wygląd i strój do powagi i godności Urzędu, strój ten powinien być estetyczny, schludny i czysty, powinny go cechować umiar i prostota. Pracownik powinien również dbać o utrzymanie czystości swojego stanowiska pracy.
 4. Pracownik traktuje współpracowników z szacunkiem, dba o integralność środowiska oraz przyjazną atmosferę sprzyjającą wykonywaniu powierzonych zadań, jest otwarty na współpracę i korzystanie z doświadczeń oraz wiedzy współpracowników i przełożonych.

§ 10

Zasada dobrych relacji między Pracownikami

 1. Pracownik relacje służbowe opiera na współpracy, wzajemnym szacunku, życzliwości, chętnie udziela pomocy i służy radą innym Pracownikom Urzędu, nie dopuszcza do powstawania konfliktów.
 2. Pracownik wystrzega się zachowań, które noszą znamiona dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego czy też nadużywania władzy, inicjuje działania zmierzające do poprawy organizacji pracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu.
 3. Pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze dają dobry przykład swym postępowaniem, w sytuacjach wątpliwych etycznie udzielają niezbędnego wsparcia podwładnym.

§ 11

Zasada dbałości o dobre imię Urzędu i Pracowników

 1. Każdy Pracownik swym praworządnym, uczciwym i profesjonalnym postępowaniem oraz nienaganną postawą etyczną dba o pozytywny wizerunek Urzędu oraz osób wykonujących pracę na jego rzecz.
 2. Pracownik zarówno w związku z wykonywanymi zadaniami służbowymi, jak i poza nimi pozostaje lojalny wobec Urzędu i innych Pracowników. Zachowuje powagę i powściągliwość w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy Urzędu i innych Pracowników.

Rozdział III

Postanowienia końcowe

§ 12

 1. Zasady określone w Kodeksie powinny być przestrzegane i stosowane przez wszystkich Pracowników.
 2. Każdy Pracownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Kodeksu. Oświadczenie dołącza się do akt osobowych Pracownika. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Kodeksu. Nowozatrudniony Pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Kodeksu i złożenia oświadczenia przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków służbowych.
 3. Marszałek Województwa osobnym Zarządzeniem powołuje Zespół ds. Kodeksu Etyki, którego głównym celem jest rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem zasad niniejszego Kodeksu. Zasady działania Zespołu określa załącznik nr 1 do Kodeksu Etyki.
 4. Kodeks zostanie podany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego.

 

Marszałek Województwa Podkarpackiego
Władysław Ortyl