http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Obszary funkcjonalne w województwie podkarpackim

|
[RR] Agnieszka Dobrzańska-Stawarz

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 86/1977/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r. przyjął opracowanie pn. „Obszary funkcjonalne w województwie podkarpackim”.

W związku z powyższym oraz uwzględniając brzmienie art. 49d ust. 3 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, że  Samorząd Województwa Podkarpackiego w dniu 14 września 2015 r. o godz. 10.30 w  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ul. Cieplińskiego  4 organizuje konferencję, na której przedstawi do zaopiniowania propozycje i wnioski dotyczące określenia ww. obszarów funkcjonalnych.

Opinię można wyrazić wyłącznie podczas konferencji – ustnie lub na piśmie wg wzoru załączonego poniżej.