bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

2019-07-01 Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznacza do zbycia kompleks nieruchomości położonych w Lubaczowie przy ul. Słowackiego

 
Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zm.)

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego
 
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego kompleks nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego, położonych w Lubaczowie przy ul. Słowackiego 13, obejmujący:
- wydzielony lokal użytkowy nr 2 o pow. użytkowej 54,00 m², z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 28,27 m2, obj. KW nr PR1L/00054295/3,  wraz  z udziałem 8227/31812 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki ewidencyjnej nr 2750/1 o pow. 0,0753 ha, obj. KW nr PR1L/00042880/4, zlokalizowany na parterze, w murowanym dwukondygnacyjnym budynku mieszkalnym, w całości  podpiwniczonym, w dobrym stanie technicznym. Przedmiotowa działka posiada pełne uzbrojenie w media.
- zabudowane budynkiem garażowym (dwa boksy, każdy po 18,00 m²) działki ewidencyjne nr 2750/5 o powierzchni 0,0020 ha i nr 2750/7 o powierzchni 0,0020 ha, obj. KW nr PR1L/00042872/5. Budynek boksów garażowych murowany, ze stropodachem jednospadowym krytym papą, posadzki betonowe, wyposażony  w instalację elektryczną. Stan techniczny dobry.
- udział 9/33 części w działce ewidencyjnej nr 2750/2 o powierzchni 0,0150 ha, obj. KW nr PR1L/00042875/6, stanowiącej drogę dojazdową do przedmiotowego kompleksu nieruchomości od ul. Z. Krasińskiego, utwardzona trylinką betonową. 
- udział 6/21 części w działce ewidencyjnej nr 2750/3 o powierzchni 0,0169 ha, obj. KW nr PR1L/00042874/9, stanowiącej plac manewrowy dla użytkowników garaży, częściowo utwardzona betonem. Działka uzbrojona w energię elektryczną. Dojazd do działki przez działkę nr 2750/2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 160 000,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto.
Przedmiotowe działki nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubaczowa, uchwalonego Uchwałą nr 103/XXIX/2001 Rady Miasta Lubaczów z dnia 28 września 2001 r. wraz z późn. zm., znajdują się w terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej.
Ponadto w/w działki położone są w obszarze rewitalizacji – wyznaczonym Uchwałą Nr 304/XXXIII/2017 Rady Miasta Lubaczów z dnia 30 marca 2017 r., dla którego nie została ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji, oraz nie ustanowiono prawa pierwokupu na rzecz gminy.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc  od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314 B, tel. (17) 773 60 23.
Rzeszów, dnia 01 lipca 2019 r.