bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

2019-03-18 Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza przetargi ustne ograniczone na zbycie nieruchomości położonych w Zaczerniu i w Jasionce, gm. Trzebownisko

ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Ogłasza przetargi ustne ograniczone na zbycie nieruchomości położonych w Zaczerniu i w Jasionce, gmina Trzebownisko:
1. Nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 1/17 o powierzchni 2,3128 ha, położoną w Zaczerniu, objętą księgą wieczystą RZ1Z/00004617/2.
Działka znajduje się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO –PARK MIELEC Podstrefa Trzebownisko w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS i stanowi własność Województwa Podkarpackiego.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Trzebownisko Nr XXVII/275/09 z dnia 24 lipca 2009 r. działka 1/24 położona w Zaczerniu znajduje się w terenach oznaczonych symbolem „P/U” tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów.
W operacie ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem Ti.

Działka jest niezabudowana, ma kształt wydłużonego trapezu, położona jest w terenie płaskim. Działka posiada częściowe uzbrojenie w media (sieć wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, elektryczna, wodociągowa, teletechniczna). Od zachodu graniczy z działką zabudowaną przepompownią ścieków oraz z działką, na której zlokalizowany jest zbiornik wgłębiony otwarty wód opadowych. Dostęp do drogi publicznej będzie możliwy poprzez ustanowienie służebności drogi koniecznej przez drogę wewnętrzną obejmującą działki 1/39 i 1/22 będące własnością Województwa Podkarpackiego.
Nabywcy działki zostanie ustanowiona służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez drogę wewnętrzną, za wynagrodzeniem 123 zł brutto (słownie złotych: sto dwadzieścia trzy).
Nieruchomość jest obciążona umową z RARR przy realizacji Projektu „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT ) - II etap”, w ramach której Lider Projektu – RARR, przedsiębiorstwa przesyłowe poszczególnych mediów i właściwe służby techniczne mają prawo nieodpłatnego wstępu na teren nieruchomości na czas realizacji Projektu i w okresie pięciu lat od daty zakończenia realizacji Projektu.

Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z w/w działki wynosi: 3 010 000 zł (słownie złotych: trzy miliony dziesięć tysięcy)
Wadium wynosi: 300 000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku, o godz. 8ºº

2. Nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 1/24 o powierzchni 2,0618 ha, położoną w Zaczerniu, objętą księgą wieczystą RZ1Z/00004617/2.
Działka znajduje się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO –PARK MIELEC Podstrefa Trzebownisko w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS i stanowi własność Województwa Podkarpackiego.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Trzebownisko Nr XXVII/275/09 z dnia 24 lipca 2009 r. działka 1/24 położona w Zaczerniu znajduje się w terenach oznaczonych symbolem „P/U” tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów.
W operacie ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem Ti.

Działka jest niezabudowana o pełnym uzbrojeniu technicznym, o dość nieregularnym kształcie, od strony zachodniej sąsiaduje z działką 1/23, która stanowi zbiornik wód opadowych. Dostęp do drogi publicznej będzie możliwy poprzez ustanowienie służebności drogi koniecznej przez drogę wewnętrzną obejmującą działki 1/39 i 1/22 będące własnością Województwa Podkarpackiego.
Nabywcy działki zostanie ustanowiona służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez drogę wewnętrzną, za wynagrodzeniem 123 zł brutto (słownie złotych: sto dwadzieścia trzy).
Nieruchomość jest obciążona umową z RARR przy realizacji Projektu „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT ) - II etap”, w ramach której Lider Projektu – RARR, przedsiębiorstwa przesyłowe poszczególnych mediów i właściwe służby techniczne mają prawo nieodpłatnego wstępu na teren nieruchomości na czas realizacji Projektu i w okresie pięciu lat od daty zakończenia realizacji Projektu.

Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z w/w działki wynosi: 2 683 000 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące)
Wadium wynosi: 300 000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku, o godz. 10ºº

3. Nieruchomości położone w Jasionce i Zaczerniu gm. Trzebownisko obejmujące działkę ewidencyjną nr 1867/204 położoną w Jasionce, objętą księgą wieczystą RZ1Z/00065754/9 oraz działkę ewidencyjną nr 1/40 położoną w Zaczerniu objętą księgą wieczystą RZ1Z/00004617/2, o łącznej powierzchni 1.1933 ha.
Działki znajdują się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO –PARK MIELEC Podstrefa Trzebownisko w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS i stanowią własność Województwa Podkarpackiego.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Trzebownisko Nr XXVII/275/09 z dnia 24 lipca 2009 r. działka 1/24 położona w Zaczerniu znajduje się w terenach oznaczonych symbolem „P/U” tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów.
W operacie ewidencji gruntów i budynków działki oznaczone są symbolem Ti.

Działka 1/40 to pas gruntu o kształcie wydłużonego prostokąta umożliwiający dojazd od drogi asfaltowej do działki 1867/204 w Jasionce. Teren działki płaski z niewielkim spadkiem w kierunku południowo-zachodnim z małą skarpą wzdłuż granicy zachodniej. Działka posiada częściowe uzbrojenie w media (sieć wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, teletechniczna, gazowa).
 Działka 1867/204 posiada regularny kształt zbliżony do trapezu. Położona jest w terenie płaskim. Od strony północnej i wschodniej graniczy z ogrodzonym terenem lotniska, z pozostałych stron sąsiaduje z działkami niezabudowanymi. Działka z zakrzaczeniami i zadrzewieniami trześnią, śliwą, brzozą, wierzbą iwą bez wartości użytkowej. Działka posiada częściowe uzbrojenie w media (sieć wodociągowa).
 Dostęp nieruchomości do drogi publicznej będzie możliwy poprzez ustanowienie służebności drogi koniecznej przez drogę wewnętrzną obejmującą działki 1/39 i 1/22 będące własnością Województwa Podkarpackiego. Nieruchomość jest obciążona umową z RARR przy realizacji Projektu „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT ) - II etap”, w ramach której Lider Projektu – RARR, przedsiębiorstwa przesyłowe poszczególnych mediów i właściwe służby techniczne mają prawo nieodpłatnego wstępu na teren nieruchomości na czas realizacji Projektu i w okresie pięciu lat od daty zakończenia realizacji Projektu.

Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z w/w działek wynosi: 1 287 600 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset )
 Wadium wynosi: 130 000,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy 00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku, o godz. 12ºº

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w terminie i miejscu wskazanym w niniejszym ogłoszeniu oraz uzyskały zgodę Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na ulokowanie inwestycji na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS.
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy złożyć w formie pisemnej do 23 maja 2019 roku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój nr 319.
Lista oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego oraz na stronie internetowej Urzędu w dniu 28 maja 2019 r.
Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Województwa Podkarpackiego PKO BP S.A. Oddział Rzeszów 09 1020 4391 0000 6102 0159 0348, w sposób umożliwiający odnotowanie wpłaty, najpóźniej do dnia 24 maja 2019 roku.
Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Województwa Podkarpackiego. Na dowodzie wniesienia wadium należy uwidocznić
numer działki, której dotyczy wpłata.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu wpłacenia pozostałej części należności, a pozostałym osobom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy.

Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznał się z warunkami przetargu, że stan prawny i stan faktyczny nieruchomości jest mu znany i nie wnosi ww. zakresach żadnych zastrzeżeń i roszczeń oraz nie będzie wnosił ich w przyszłości. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój nr 319.
  
 Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży. Do ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży.
Cena sprzedaży musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem umowy przeniesienia własności. Koszty związane z umową przeniesienia własności ponosi kupujący.                     
W przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Województwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314A, tel. (0-17) 850 17 12.

Rzeszów, dnia 18 marca 2019 r.