bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

2018-06-12 Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości położonej w Brzozowie.

Zarząd Województwa Podkarpackiego

Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, położonej w Brzozowie obręb 1, oznaczonej jako działka nr 641/1 o powierzchni 0,0722 ha, objętej księgą wieczystą KS1B/00031597/1.

Pierwszy przetarg na zbycie niniejszej nieruchomości został przeprowadzony dnia 22 lutego 2018 roku, drugi przetarg miał miejsce 26 kwietnia 2018 roku.

Działka 641/1 położona jest we wschodniej części miasta Brzozowa. Działka o pow. 722 m² powstała po podziale działki 641, której część przeznaczona została pod budowę wschodniej obwodnicy Brzozowa. Ukształtowanie terenu niekorzystne, północna część działki posiada znaczny spadek w kierunku południowo-zachodnim. Działka ma kształt trójkąta w najszerszym miejscu o szerokości 12 m, w najwęższym 1 m. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej oraz droga dojazdowa. Na działce znajdują się nasadzenia drzew. Zadrzewienie stanowią modrzewie, brzozy, świerki i tuje. Drzewa spełniają funkcje ochronną skarpy przed erozją i nie stanowią wartości użytkowej. Na działce znajduje się ponadto piwnica murowano-żelbetowa przykryta ziemią. W bliskim sąsiedztwie od strony północnozachodniej zlokalizowane są działki zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów, uchwalonym uchwałą nr XXIV/256/2001 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 26.04.2001 r., działka położona jest w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub zagrodową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7 000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100) brutto.
Wadium wynosi: 700,00 zł (słownie złotych: siedemset 00/100).
Minimalne postąpienie wynosi: 70,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt 00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2018 r., o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój nr 319.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie i miejscu wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.
Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: PKO BP 09 1020 4391 0000 6102 0159 0348, w sposób umożliwiający odnotowanie wpłaty, najpóźniej do dnia 13 lipca 2018 roku. Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przed otwarciem przetargu.
Na dowodzie wniesienia wadium należy uwidocznić numer działki, której dotyczy wpłata. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają pisemne oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu wpłacenia pozostałej części należności, a pozostałym osobom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium oraz dodatkowo – dla podmiotów gospodarczych numer NIP oraz w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej aktualny wydruk odpowiednio z KRS lub z CEIDG bądź też urzędowo poświadczone zaświadczenie o wpisie do innego, właściwego rejestru (wydane w ciągu trzech ostatnich miesięcy). W przypadku cudzoziemców wszelkie dokumenty okazywane do przetargu powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego oraz koniecznym jest przedłożenie promesy, tj. przyrzeczenia wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości, wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej. Cena sprzedaży musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem umowy notarialnej.
Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.
W przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Województwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314B, tel. (0-17) 773 60 23.

Rzeszów, dnia 11 czerwca 2018 r.
 
Autor opracowania:
Aleksandra Oppenauer, tel.: 17 773 6023