http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Petycje

|
BIP2
Lp. Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu
wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana
Przedmiot petycji Przewidywany termin
załatwienia
Dane dotyczące
przebiegu postępowania w tym zasieganych opinii
Sposób załatwienia petycji Skan petycji
1.
2.
3.
4.
5.