bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Udostępnianie informacji w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska

Art. 8, art. 21, art. 22 oraz art. 23 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) stanowią, że organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje
o środowisku i jego ochronie, a ponadto obowiązane są do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o tych dokumentach oraz ich udostępniania w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782
z późn. zm.).

Obowiązek ten jest realizowany w części dotyczącej dokumentów dot. opłat za korzystanie ze środowiska, w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w strukturze którego znajduje się Oddział Opłat za korzystanie ze środowiska.

Jako narzędzie informatyczne do tego celu służy oprogramowanie stworzone przez Atmoterm S.A. Opole, funkcjonujące pod nazwą MODUŁ F7, który to moduł spójny jest z Wojewódzkim Bankiem Zanieczyszczeń Środowiska. Przy użyciu F7 prowadzony jest publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie, zawierający m.in. dane o dokumentach tj. wykazy składane przez podmioty korzystające ze środowiska, będące podstawą do ustalenia opłaty za korzystanie ze środowiska zawierające dane o rodzaju u ilościach zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, ilościach pobranej wody podziemnej lub powierzchniowej oraz ilościach, rodzaju i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, ilościach i rodzajach składowanych odpadów, a także wszelkiego rodzaju decyzje administracyjne w sprawach opłat za korzystanie ze środowiska.

Udostępnianie wskazanego dokumentu lub informacji podlega opłatom za wyszukanie informacji, przekształcenie informacji w formę zawartą we wniosku o udostępnienie, sporządzenie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie. Wysokość tych opłat określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).

W części dokumentów dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska obowiązek informowania społeczeństwa jest realizowany poprzezkarty informacyjne udostępnione w MODULE F7

 

Wytworzył:                  Robert Gnatek
Data wytworzenia:       21.12.2018 r.
Opublikował:                Bogusław Kielar
Data opublikowania:    29.12.2018 r.

 


Inne biuletyny